Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2020-03-13
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP.261.4.2020.ZP1
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaPrzebudowa chodników w Słupsku w ciągu ulic: Ludwika Solskiego, Bolesława Prusa, Wileńskiej, Przemysłowej etap I i Stanisława Wyspiańskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I
termin realizacji przedmiotu zamówieniado 120 dni od daty udzielenia zamówienia tj. zawarcia umowy.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadiumWykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1) Zad nr 1 - 9 000,00 zł 2) Zad. nr 2 - 9 000,00 zł 3)Zad nr 3 - 10 000,00 zł 4) Zad. nr 4 - 9 000,00 zł 5) Zad nr 5 - 6 000,00 zł.
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga punktowa 60; 2) Okres gwarancji - waga punktowa 40.
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2020-04-09
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 13 marca 2020 r. zamieszczone w BZP pod nr 522331-N-2020 » pobierz (459KB)
osoba upoważniona do kontaktówOsoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) w zakresie przedmiotu zamówienia - p. Magdalena Mirończuk - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ZIM w Słupsku,
2) w zakresie procedury zamówień publicznych:
a) p. Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
b) p. Katarzyna Lisiewicz - Starszy specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 9 » pobierz (865KB)
SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 9 - wersja edytowalna » pobierz (216KB)
Dokumentacja projektowa - Zadanie nr 1 » pobierz (2565KB)
Dokumentacja projektowa - Zadanie nr 2 » pobierz (2585KB)
Dokumentacja projektowa - Zadanie nr 3 » pobierz (1885KB)
Dokumentacja projektowa - Zadanie nr 4 » pobierz (1648KB)
Dokumentacja projektowa - Zadanie nr 5 » pobierz (1568KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćZawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zadaniu nr 1, 2, 3, 4 i 5 » pobierz (720KB)
Ogłoszenie zamieszczone w BZP w dniu 03.04.2020 r. pod nr 510059348-N-2020 - unieważnienie postępowania » pobierz (184KB)