Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2020-02-03
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73,76-200 Słupsk, który działa w imieniu i na rzecz
Miasta Słupsk
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP2.261.1.2020
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaBudowa oświetlenia ul. Braci Staniuków w Słupsku.
termin realizacji przedmiotu zamówieniado dnia 29.05.2020 r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium5 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga punktowa 60; 2) Okres gwarancji - waga punktowa 40
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2020-02-19
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 03.02.2020 r. zamieszczone w BZP pod nr 506323-N-2020 » pobierz (33KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.02.2020r. BZP nr 540027106-N-2020 » pobierz (13KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
1) p. Sławomir Nejman - Specjalista ZIM w Słupsku,
2) p. Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury zamówień publicznych:
1) p. Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
2) p. Dorota Muńska - Starszy Specjalista ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8 » pobierz (216KB)
Załącznik nr 9.1. Projekt budowlano-wykonawczy oświeltenia ulicznego » pobierz (24053KB)
Załącznik nr 9.2. Przedmiar robót » pobierz (334KB)
Załącznik nr 9.2. Kosztorys ofertowy » pobierz (591KB)
Załącznik nr 9.3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych » pobierz (276KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZamawiający pismem z dnia 13.02.2020 r. znak ZP2.261.1.4.2020 dokonał zmiany treści SIWZ, w tym terminu składania i otwarcia ofert » pobierz (233KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp » pobierz (616KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak: ZP2.261.1.17.2020 z dnia 12 marca 2020 r. » pobierz (714KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 31.03.2020 r. pod nr 510057067-N-2020 » pobierz (18KB)