Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2019-12-02
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP1.261.32.2019
rodzaj zamówieniausługi
nazwa zamówieniaBieżące utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej, dla których zarządcą jest Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
termin realizacji przedmiotu zamówienia36 m-cy od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 11.01.2020 r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadiumWykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł.
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga punktowa 60; 2) Krotność sprzatania (utrzymania) - waga punktowa 40.
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2019-12-10
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 2 grudnia 2019 r. zamieszczone w BZP pod nr 630607-N-2019 » pobierz (431KB)
osoba upoważniona do kontaktóww zakresie przedmiotu zamówienia:
a) p. Hubert Tosik - p.o. Kierownik Działu Zarządzania Strategicznego Infrastrukturą Miasta ZIM w Słupsku,
w zakresie procedury zamówień publicznych:
a) p. Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
b) p. Katarzyna Lisiewicz - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 9 » pobierz (751KB)
SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 9 - wersja edytowalna » pobierz (200KB)
Załącznik nr 10 do SIWZ - Ploan miasta z lokalizacją przystanków i standardami ich oczyszczania » pobierz (12289KB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz przystanków objetych oczyszczaniem, dla których zarządcą jest ZIM w Słupsku » pobierz (23KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZmiana treści SIWZ z dnia 6 grudnia 2019 r. » pobierz (1221KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcie ofert zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy Pzp. » pobierz (308KB)
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty - pismo znak ZP2.261.32.7.2019 z dnia 20.12.2019 r. » pobierz (89KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 09.01.2020 r. pod nr 510003402-N-2020 » pobierz (18KB)