Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2019-11-18
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP2.261.30.2019
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaBudowa oświetlenia ul. Braci Staniuków w Słupsku
termin realizacji przedmiotu zamówieniado dnia 20.12.2019 r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium5 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenieKryterium 1 Cena - waga punktowa 60; Kryterium 2 Okres gwarancji - waga punktowa 40.
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2019-12-04
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 18.11.2019 r. zamieszczone w BZP pod nr 623349-N-2019 » pobierz (37KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25-11-2019 r. pod nrem 540254677-N-2019 » pobierz (69KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia ?
p. Sławomir Nejman- Specjalista ZIM w Słupsku,
p. Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury zamówień publicznych:
p. Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
p. Dorota Muńska - Starszy specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8 » pobierz (211KB)
Zał. nr 9.1) do SIWZ- Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ul. Braci Staniuków » pobierz (24399KB)
Zał. nr 9.2) do SIWZ - Przedmiar robót - budowa oświetlenia ul. Braci Staniuków » pobierz (239KB)
Zał. nr 9.3) do SIWZ - STWiORB - budowa oświetlenia ul. Braci Staniuków » pobierz (284KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZamawiający pismem z dnia 25.11.2019r. znak ZP2.261.30.4.2019r. udzielił wyjaśnień treści SIWZ » pobierz (1442KB)
Załącznik do pisma ZP2.261.30.4.2019r. z dnia 25.11.2019 r. - Przedmiar robót Budowa oświetlenia ul. Br. Staniuków w Słupsku » pobierz (238KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp » pobierz (375KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania - pismo z dnia 16.12.2019r. znak ZP2.261.30.9.2019 » pobierz (708KB)
Ogłoszenie zamieszczone w BZP w dniu 16.12.2019 r. pod nr 510274830-N-2019 - unieważnienie postępowania » pobierz (19KB)