Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2019-10-15
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP4.261.26.2019
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaRozbudowa parku Street Workout - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019
termin realizacji przedmiotu zamówieniado 16.12.2019r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium3000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 pkt; 2) Okres gwarancji na wykonane zamówienie - waga 40 pkt
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2019-11-04
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 15.10.2019r. zamieszczone w BZP pod nrem 609670-N-2019 z dnia 2019-10-15 r. » pobierz (130KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.10.2019r. BZP nr 540229148-N-2019 » pobierz (13KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku,
Sebastian Frank - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ZIM w Słupsku;
W zakresie procedury zamówień publicznych:
Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Grzegorz Warsiński - Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nru 1 do nru 8 » pobierz (997KB)
Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa: 1) Strona tytułowa projektu 2) Część opisowa do projektu 3) Rys. 1 - Plan zagospodarowania terenu 4) Rys. 2 - Przekrój konstrukcyjny » pobierz (4839KB)
Załącznik nr 10 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB). » pobierz (359KB)
Załącznik nr 11 - Przedmiar robót » pobierz (311KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZamawiający pismem z dnia 25.10.2019 r. znak ZP4.261.26.5.2019 udzielił wyjaśnień i dokonał zmiany treści SIWZ (zmiana przedmiaru robót) oraz ogłoszenia o zamówieniu (zmiana terminu składania i otwarcia ofert » pobierz (742KB)
Zmieniony przedmiar robót - Załącznik do pisma z dnia 25.10.2019 r. znak ZP4.261.26.5.2019 » pobierz (294KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp » pobierz (318KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania pismem ZP4.261.26.10.2019 z dnia 12 listopada 2019 » pobierz (402KB)
Ogłoszenie BZP z dnia 22.11.2019 r. nr 510253017-N-2019 o unieważnieniu postępowania » pobierz (145KB)