Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2019-10-07
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP5.261.25.2019
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaBudowa drogi do terenów inwestycyjnych przy obwodnicy w Słupsku
termin realizacji przedmiotu zamówienia20-12-2019
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadiumWykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych)
kryteria oceny ofert i ich znaczenieKryterium Cena - waga punktowa 60, Kryterium Okres gwarancji - waga punktowa 40
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2019-10-25
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu » pobierz (428KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia » pobierz (201KB)
osoba upoważniona do kontaktówOsoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) w zakresie przedmiotu zamówienia
a) p. Magdalena Mirończuk Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ZIM w Słupsku,
b) p. Tomasz Orłowski Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku,
2) w zakresie procedury zamówień publicznych:
a) p. Emanuela Sowińska Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
b) p. Katarzyna Lisiewicz Starszy specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami » pobierz (768KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - wersja edytowalna » pobierz (206KB)
Dokumentacja projektowa » pobierz (26675KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćWyjaśnienie i zmiana treści SIWZ » pobierz (5523KB)
Przemiar robót po zmianach » pobierz (48KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert » pobierz (369KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty » pobierz (541KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia » pobierz (306KB)