Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2019-09-26
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP2.261.23.2019
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaPrzebudowa ulicy Piłsudskiego w Słupsku.
termin realizacji przedmiotu zamówienia31.08.2020 r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium200 000,00 zł
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena oferty - waga punktowa 60; 2) Okres gwarancji - waga punktowa 40
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2019-10-22
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 26.09.2019 r. zamieszczone w BZP pod nr 600667-N-2019 » pobierz (39KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.10.2019r. BZP nr 540213685-N-2019 » pobierz (13KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.10.2019 r. w BZP pod nr 540218560-N-2019 » pobierz (14KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.10.2019 r. BZP BZP nr 540220868-N-2019 » pobierz (13KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
p. Magdalena Mirończuk - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ZIM w Słupsku,
p. Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
p. Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
p. Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8 » pobierz (226KB)
Zał. nr 9.1) do SIWZ - Projekt budowlany » pobierz (9289KB)
Zał. nr 9.2) do SIWZ - Projekt wykonawczy branży drogowej » pobierz (9835KB)
Zał. nr 9.3) do SIWZ - Projekt wykonawczy branży elektrycznej » pobierz (14992KB)
Zał. nr 9.4) do SIWZ - Projekt wykonawczy branży sanitarnej » pobierz (3375KB)
Zał. nr 9.5) do SIWZ - Projekt wykonawczy branży telekomunikacyjnej » pobierz (4720KB)
Zał. nr 9.6) do SIWZ - Projekt stałej organizacji ruchu » pobierz (2770KB)
Zał. nr 9.7) do SIWZ - Przedmiary robót » pobierz (877KB)
Zał. nr 9.2) do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych » pobierz (3988KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZmiana treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert - ZP2.261.23.5.2019 z dnia 08.10.2019 r. » pobierz (89KB)
Zamawiający pismem z dnia 14.10.2019 r. udzielił wyjaśnień treści SIWZ - znak pisma ZP.2.261.23.6.2019 oraz dokonał zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu, w tym terminu składania i otwarcia ofert » pobierz (767KB)
Załącznik do pisma ZP2.261.23.6.2019 - przedmiar robót drogowych » pobierz (6296KB)
Załącznik do pisma ZP2.261.23.6.2019 - przedmiar robót ośqwietlenie drogowe » pobierz (819KB)
Załącznik do pisma ZP2.261.23.6.2019 - SST drogowe » pobierz (4059KB)
Zamawiający pismem z dnia 16.10.2019 r. udzielił wyjaśnienia treści SIWZ - znak pisma ZP2.261.23.7.2019 oraz dokonał zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu, w tym terminu składania i otwarcia ofert » pobierz (114KB)
Załącznik do pisma ZP2.261.23.7.2019 z dnia 16.10.2019 r. - przedmiar robót drogowych » pobierz (6246KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp » pobierz (335KB)
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty - pismo znak ZP2.261.23.16.2019 z dnia 06.11.2019 r. » pobierz (440KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 22.11.2019 r. pod nr 510252984-N-2019 » pobierz (19KB)