Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2019-09-10
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP3.261.21.2019
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaZagospodarowanie placu zabaw przy ul. Konarskiego w ramach zadania inwestycyjnego "Kliny zieleni na Zatorzu - ogrody sensoryczne" - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019
termin realizacji przedmiotu zamówieniado 20 grudnia 2019 r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60%, 2) Okres gwarancji - waga 40%
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2019-09-25
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu nr 594049-N-2019 z dnia 10.09.2019 » pobierz (35KB)
osoba upoważniona do kontaktóww zakresie przedmiotu zamówienia - p. Urszula Różańska - Niedałtowska - Starszy Specjalista Działu Zieleni i Lasów ZIM w Słupsku
w zakresie procedury zamówień publicznych:
p. Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
p. Ludmiła Wiczkowska - Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załacznikami od nr 1 do 8 » pobierz (218KB)
Projekt budowlano - wykonawczy (część opisowa wraz z BIOZ) » pobierz (3124KB)
Projekt budowlano - wykonawczy - część graficzna 1 » pobierz (54229KB)
Projekt budowlano - wykonawczy - część graficzna 2 » pobierz (20708KB)
Projekt budowlano - wykonawczy - część graficzna 3 » pobierz (10014KB)
Projekt budowlano - wykonawczy - część graficzna 4 » pobierz (366KB)
Przedmiar robót » pobierz (145KB)
Przedmiar robót edytowalny » pobierz (51KB)
STWiORB » pobierz (867KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP » pobierz (330KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty » pobierz (472KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia » pobierz (19KB)