Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2019-08-05
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP2.261.17.2019
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaPrzebudowa odcinków ulic Szczecińskiej i Tuwima w Słupsku.
termin realizacji przedmiotu zamówienia60 dni, licząc od dnia zawarcia umowy
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium25 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena oferty - waga punktowa 60, 2) Okres gwarancji - waga punktowa 40
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2019-08-21
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 05.08.2019 r. zamieszczone w BZP pod nr 581993-N-2019 » pobierz (32KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.08.2019r. » pobierz (14KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
p. Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury zamówień publicznych:
1) p. Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
2) p. Dorota Muńska - Starszy specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8 » pobierz (219KB)
Załącznik nr 9 do SIWZ Projekt budowlano-wykonawczy (projekt zagospodarowania terenu wraz z BIOZ) » pobierz (14287KB)
Załącznik nr 9 do SIWZ Projekt stałej organizacji ruchu » pobierz (10373KB)
Załącznik nr 9 do SIWZ Przedmiar robót » pobierz (148KB)
Załącznik nr 9 do SIWZ STWiORB » pobierz (2395KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćWyjaśnienia i zmiana treści SIWZ » pobierz (4030KB)
Zmieniony przedmiar robót - zał. nr 9 do SIWZ » pobierz (275KB)
Zmieniona STWiORB - zał. nr 9 do SIWZ » pobierz (2317KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp » pobierz (303KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak: ZP2.261.17.11.2019 z dnia 3 września 2019 r. » pobierz (430KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 25.09.2019 r. pod nr 510203033-N-2019 » pobierz (15KB)