Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2019-07-23
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP1.261.13.2019
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaPrzebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku
termin realizacji przedmiotu zamówieniaod dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2021 r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadiumWykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 000,00 zł.
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji - waga 40 %.
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2019-08-30
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 23 lipca 2019r. zamieszczone w BZP pod nr 576721-N-2019 » pobierz (448KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23 lipca 2019r. » pobierz (239KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 » pobierz (200KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 » pobierz (200KB)
osoba upoważniona do kontaktówOsoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) w zakresie przedmiotu zamówienia:
a) p. Anna Kempista - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ZIM w Słupsku,
b) p. Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
2) w zakresie procedury zamówień publicznych:
a) p. Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
b) p. Katarzyna Lisiewicz - Starszy specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8 » pobierz (851KB)
SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8 - wersja edytowalna » pobierz (209KB)
Projekt budowlany branży drogowej » pobierz (25067KB)
Projekt budowlany branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa » pobierz (20205KB)
Projekt budowlany branży elektrycznej, w tym usunięcie kolizji, oświetlenie drogowe » pobierz (33334KB)
Projekt budowlany branży telekomunikacyjnej, w tym: kanał technologiczny, usunięcie kolizji » pobierz (18575KB)
Projekt zieleni » pobierz (4496KB)
Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego » pobierz (26468KB)
Przedmiary robót dla poszczególnych branż » pobierz (1083KB)
Specyfikacje Techniczne dla poszczególnych branż » pobierz (4350KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćWyjaśnienia i zmiana treści SIWZ » pobierz (6875KB)
Dodatkowy przedmiar robót branży elektrycznej- na ułożenie kabla zasilającego YAKI » pobierz (77KB)
Dodatkowy przedmiar robót na roboty związane z przestawieniem sygnalizatorów i odtworzeniem pętli indukcyjnej » pobierz (460KB)
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 2 » pobierz (1285KB)
Nowy uzupełniony Przedmiar branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa » pobierz (676KB)
Profil odcinka kanalizacji deszczowej D-29-D29.1 » pobierz (415KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP » pobierz (303KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania » pobierz (657KB)
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania » pobierz (20KB)