Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2019-07-15
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk,
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP2.261.14.2019
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaPrzebudowa z rozbudową ulicy Zaborowskiej oraz budowa ulicy Legionów Polskich w ramach zadania pn. "Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku".
termin realizacji przedmiotu zamówieniado dnia 31 lipca 2020 r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium80 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2019-08-01
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 15.07.2019 r. zamieszczone w BZP pod nr 573919-N-2019 » pobierz (36KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w dniu 29.07.2019 r. w BZP pod nr 540156824-N-2019 » pobierz (13KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
p. Magdalena Mirończuk - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ZIM w Słupsku,
p. Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Inwestycji i Eksploatacji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
p. Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
p. Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 7 » pobierz (235KB)
Zalącznik nr 8a do SIWZ ul. Legionów Polskich - Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego zawierający projekt zagospodarowania terenu wraz z BIOZ, branżą drogową, sanitarną, energetyczną » pobierz (52321KB)
Załącznik nr 8b do SIWZ ul. Legionów Polskich - Projekt stałej organizacji ruchu » pobierz (3718KB)
Załącznik nr 8c do SIWZ ul. Legionów Polskich - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) » pobierz (3884KB)
Załącznik nr 8d do SIWZ ul. Legionów Polskich - Przedmiar robót zawierający wszystkie branże » pobierz (388KB)
Załącznik nr 9a do SIWZ ul. Zaborowskiej - branża drogowa, w tym: opis techniczny, BIOZ, rysunki, STWiORB i przedmiar robót wraz z organizacją ruchu » pobierz (13912KB)
Załącznik nr 9b do SIWZ ul. Zaborowskiej - branża elektryczna (budowa i przebudowa oświetlenia drogowego, przebudowa sieci elektroenergetycznej, przedmiar robót i STWiORB » pobierz (24531KB)
Załącznik nr 9c do SIWZ ul. Zaborowskiej - branża sanitarna, w tym opis techniczny wraz z BIOZ, rysunki, przedmiar robót i STWiORB » pobierz (11532KB)
Załącznik nr 9d do SIWZ ul. Zaborowskiej- stała organizacja ruchu, w tym opis techniczny, rysunki (przedmiar robót i STWiORB dot. stałej organizacji ruchu ujęte są w branży drogowej - zał. nr 9a) » pobierz (5945KB)
Załącznik nr 9e do SIWZ ul. Zaborowskiej: - zieleń, w tym inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarowania drzewostanem (przedmiar robót i STWiORB dot. zieleni ujęte są w branży drogowej - zał. nr 9a) » pobierz (9407KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZamawiający w dniu 25.07.2019r. udzielił odpowiedzi na pytania i dokonał zmiany treści SIWZ - pismo znak ZP.2.261.14.5.2019 z dnia 24.07.2019 r. » pobierz (479KB)
Zamawiający w dniu 29.07.2019r. pisemnie udzielił wyjaśnienia treści SIWZ I DOKONAŁ ZMIANY TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - znak pisma ZP2.261.14.6.2019 z dni a 29.07.2019 r. » pobierz (786KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp » pobierz (383KB)
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty - pismo znak ZP3.261.14.18.2019 z dnia 22.08.2019 r. » pobierz (89KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 04.09.2019 r. pod nr 510184661-N-2019 » pobierz (16KB)