Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2019-07-15
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP4.261.12.2019
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaBudowa w Słupsku kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha w ramach zadania pn. Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr. Maxa Josepha
termin realizacji przedmiotu zamówieniado 15.12.2019r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium10 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji na wykonane zamówienie - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2019-08-01
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 15.07.2019r. zamieszczone w BZP pod nrem 572707-N-2019 z dnia 2019-07-15 r. » pobierz (45KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w dniu 23.07.2019 r. w BZP pod nr 54015230-N-2019 » pobierz (19KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku,
Sebastian Frank - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ZIM w Słupsku;
W zakresie procedury zamówień publicznych:
Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Grzegorz Warsiński - Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nru 1 do nru 8 » pobierz (235KB)
Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa: 1) Projekt budowlany; 2) MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH; 3) Rysunki A1-A4 » pobierz (2163KB)
Załącznik nr 10 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT » pobierz (491KB)
Załącznik nr 11 - Przedmiar robót » pobierz (321KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZamawiający pismem z dnia 23.07.2019r. znak ZP4.261.12.5.2019 udzielił wyjaśnień treści SIWZ » pobierz (939KB)
Zmieniony przedmiar robót - załącznik do wyjaśnień i zmian treści SIWZ » pobierz (315KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert » pobierz (333KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania » pobierz (660KB)
Ogłoszenie BZP z dnia 16.08.2019r. nr 510171875-N-2019 o unieważnieniu postępowania » pobierz (151KB)