Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2019-06-19
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP2.261.7.2019
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaBudowa parkingu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r.
termin realizacji przedmiotu zamówieniaWymagany termin realizacji 60 dni.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium6 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %, 2) Okres gwarancji - waga 20 %, 3) Termin realizacji - waga 20 %.
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2019-07-09
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 19.06.2019 r. zamieszczone w BZP pod nr 563076-N-2019 » pobierz (129KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
p. Magdalena Mirończuk - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ZIM w Słupsku,
p. Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
p. Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
p. Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 7 » pobierz (1223KB)
Załącznik nr 8a do SIWZ - PB TOM I Projek Zagospodarowania Terenu, dokumenty formalno - prawne » pobierz (1501KB)
Załącznik nr 8b do SIWZ - PB TOM II Projekt drogowy » pobierz (1681KB)
Załącznik nr 8c do SIWZ - PB TOM III Projekt sanitarny » pobierz (2268KB)
Załącznik nr 8d do SIWZ - PB Projekt stałej organizacji ruchu » pobierz (1045KB)
Załącznik nr 8e do SIWZ - PB Przedmiary robót: branża drogowa i branża sanitarna » pobierz (617KB)
Załącznik nr 8f do SIWZ - STWiORB branża drogowa i branża sanitarna » pobierz (1278KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp » pobierz (360KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak: ZP2.261.7.14.2019 z dnia 05.08.2019 r. » pobierz (506KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 29.08.2019 r. pod nr 510181221-N-2019 » pobierz (16KB)