Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2019-06-19
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP1.261.8.2019
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaZespół rekreacyjny u zbiegu ulic Gdyńskiej, Parkowej, Awstrica i Pogodnej - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r.
termin realizacji przedmiotu zamówienia90 dni od dnia zawarcia umowy
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium5 000,00 zł
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2019-07-08
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 19 czerwca 2019r. zamieszczone w BZP pod nr 563248-N-2019 » pobierz (439KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia » pobierz (201KB)
osoba upoważniona do kontaktówOsoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) w zakresie przedmiotu zamówienia - p. Sebastian Frank - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ZIM w Słupsku,
2) w zakresie procedury zamówień publicznych:
a) p. Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
b) p. Katarzyna Lisiewicz - Starszy specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8 » pobierz (801KB)
SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8 - wersja edytowalna » pobierz (192KB)
Projekt budowlany załącznik nr 9 do SIWZ » pobierz (4655KB)
Przedmiar robót » pobierz (5126KB)
STWiOR » pobierz (1373KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZmiana treści SIWZ » pobierz (807KB)
Opis techniczny - architektura » pobierz (1722KB)
Zestawienie urządzeń rekreacyjnych - plac zabaw » pobierz (668KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia - pismo znak ZP1.261.8.5.2019 z dnia 08.07.2019 r. » pobierz (513KB)
Ogłoszenie BZP z dnia 08.07.2019r. nr 510138909-N-2019 o unieważnieniu postępowania » pobierz (306KB)