Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2019-06-19
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP5.261.10.2019
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaPrzebudowa chodników wzdłuż ulic: Adama Mickiewicza, Władysława Reymonta i Zygmunta Krasińskiego w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni etap I
termin realizacji przedmiotu zamówienia60 dni od dnia zawarcia umowy
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadiumWykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1) Zadanie nr 1: 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), 2) Zadanie nr 2: 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych), 3) Zadanie nr 3: 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych).
kryteria oceny ofert i ich znaczenieKryterium: Cena C-waga punktowa 60, Kryterium 2: Okres gwarancji G-waga punkotwa 20, Kryterium 3: Termin wykonania zamówienia T-waga punktowa 20
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2019-07-05
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu » pobierz (444KB)
osoba upoważniona do kontaktówOsoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) w zakresie przedmiotu zamówienia - p. Magdalena Mirończuk ? Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ZIM w Słupsku,
2) w zakresie procedury zamówień publicznych:
a) p. Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
b) p. Katarzyna Lisiewicz ? Starszy specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami » pobierz (848KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami wersja edytowalna » pobierz (199KB)
Dokumentacja projektowa Zadanie nr 1 » pobierz (3454KB)
Dokumentacja projektowa Zadanie nr 2 » pobierz (4402KB)
Dokumentacja projektowa Zadanie nr 3 » pobierz (4536KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćWyjaśnienia treści SIWZ » pobierz (1446KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert » pobierz (782KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Zakresie Zadania nr 1, Zadania nr 2 i Zadania nr 3 » pobierz (1137KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia » pobierz (311KB)