Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2019-06-07
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP5.261.3.2019
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaPrzebudowa chodnika wzdłuż rzeki Słupi w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I
termin realizacji przedmiotu zamówieniado dnia 30 listopada 2019 r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadiumWykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1) Zadanie nr 1: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), 2) Zadanie nr 2: 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
kryteria oceny ofert i ich znaczenieKryterium 1: Cena C - waga punktowa 60 Kryterium 2: Okres gwarancji G - waga punktowa 40
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2019-07-04
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu » pobierz (446KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia » pobierz (200KB)
osoba upoważniona do kontaktówOsoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) w zakresie przedmiotu zamówienia - p. Urszula Różańska - Niedałtowska - Starszy specjalista Działu Zieleni i Lasów ZIM w Słupsku,
2) w zakresie procedury zamówień publicznych:
a) p. Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
b) p. Katarzyna Lisiewicz - Starszy specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 1 do nr 8 » pobierz (1025KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 1 do nr 8 wersja edytowalna » pobierz (236KB)
Projekt Budowlany Załącznik nr 9 do SIWZ » pobierz (16601KB)
Przedmiar robót Zadanie nr 1 » pobierz (273KB)
Przedmiar Robót Zadanie nr 2 » pobierz (231KB)
Plan sytuacyjny » pobierz (1541KB)
Przekrój chodnika » pobierz (537KB)
Rysunek » pobierz (649KB)
STWiOR » pobierz (3135KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZmiana treści SIWZ » pobierz (426KB)
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ » pobierz (1453KB)
Zmieniony przedmiar robót dla Zadania 1 - załącznik do wyjaśnień i zmian treści SIWZ » pobierz (156KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert » pobierz (919KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania nr 2 Montaż elementów małej architektury wzdłuż chodnika nad rzeką Słupią » pobierz (946KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania nr 1 » pobierz (984KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia » pobierz (317KB)