Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2019-03-21
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk,który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZPII.261.5.2019
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaPrzebudowa z rozbudową ulicy Zaborowskiej oraz budowa ulicy Legionów Polskich w ramach zadania pn. "Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku".
termin realizacji przedmiotu zamówieniado dnia 16 grudnia 2019 r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium80 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji na wykonane zamówienie - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2019-04-10
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 21.03.2019 r. zamieszczone w BZP pod nr 528031-N-2019 » pobierz (33KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w dniu 3.04.2019 r. w BZP pod nr 540065165-N-2019 » pobierz (13KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w dniu 05.04.2019 r. w BZP pod nr 540066748-N-2019 » pobierz (13KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Magdalena Piechowska - Główny Specjalista Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku,
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 7 » pobierz (233KB)
Załącznik nr 8a do SIWZ ul. Legionów Polskich - Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego zawierający projekt zagospodarowania terenu wraz z BIOZ, branżę drogową, sanitarną, energetyczną » pobierz (52971KB)
Załącznik nr 8b do SIWZ ul. Legionów Polskich - Projekt stałej organizacji ruchu » pobierz (3718KB)
Załącznik nr 8c do SIWZ ul. Legionów Polskich - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) » pobierz (4723KB)
Załącznik nr 8d do SIWZ ul. Legionów Polskich - Przedmiar robót zawierający wszystkie branże » pobierz (385KB)
Załącznik nr 9a do SIWZ ul. Zaborowskiej - branża drogowa, w tym: opis techniczny, BIOZ, rysunki, STWiORB i przedmiar robót wraz z organizacją ruchu » pobierz (13820KB)
Załącznik nr 9b do SIWZ ul. Zaborowskiej - branża elektryczna (budowa i przebudowa oświetlenia drogowego, przebudowa sieci elektroenergetycznej, przedmiar robót i STWiORB » pobierz (24531KB)
Załącznik nr 9c do SIWZ ul. Zaborowskiej - branża sanitarna, w tym opis techniczny wraz z BIOZ, rysunki, przedmiar robót i STWiORB » pobierz (11532KB)
Załącznik nr 9d do SIWZ ul. Zaborowskiej- stała organizacja ruchu, w tym opis techniczny, rysunki (przedmiar robót i STWiORB dot. stałej organizacji ruchu ujęte są w branży drogowej - zał. nr 9a) » pobierz (5412KB)
Załącznik nr 9e do SIWZ ul. Zaborowskiej - zieleń, w tym inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarowania drzewostanem (przedmiar robót i STWiORB dot. zieleni ujęte są w branży drogowej - zał. nr 9a) » pobierz (9407KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZamawiający pismem z dnia 26.03.2019 r. znak ZPII.261.5.5.2019 udzielił wyjaśnień treści SIWZ (piewrszy zestaw pytań) » pobierz (1865KB)
Zamawiający pismem z dnia 3.04.2019 r. udzielił wyjaśnień na pytania do treści SIWZ (II zestaw pytań) i zmienił termin składania i otwarcia ofert - znak pisma ZP2.261.5.6.2019 » pobierz (1973KB)
Zamawiajacy pismem z dnia 5.04.2019 r. udzielił wyjaśnienia na pytanie do treści SIWZ i zmienił treść SIWZ oraz termin składania i otwarcia ofert - znak pisma ZP2.261.5.7.2019 » pobierz (141KB)
Załącznik nr 9a do pisma ZP2.261.5.7.2019 z dnia 05.04.2019 r. - dot. ul. Zaborowskiej » pobierz (13907KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp » pobierz (429KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania - pismo z dnia 24.05.2019r. znak ZP2.261.5.10.2019 » pobierz (553KB)
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zostało zamieszczone w BZP nr 510103038 dnia 24.05.2019 r. » pobierz (17KB)