Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2018-06-05
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.IV.341/16/18
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaPrzebudowa z rozbudową ulicy Zaborowskiej oraz budowa ulicy Legionów Polskich w ramach zadania pn. "Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku".
termin realizacji przedmiotu zamówienia31 lipca 2019 roku
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium80 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji na wykonane zamówienie - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2018-07-05
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 05.06.2018 r. zamieszczone w BZP pod nr 567870-N-2018 » pobierz (43KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w dniu 21.06.2018r. w BZP pod nrem 500142431-N-2018 » pobierz (20KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w dniu 28.06.2018r. w BZP pod nrem 500148521-N-2018 » pobierz (30KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Magdalena Piechowska - Główny Specjalista Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku
W zakresie procedury:
Grzegorz Warsiński - Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nru 1 do nru 7 » pobierz (261KB)
Załącznik nr 8a do SIWZ - ul. Legionów Polskich - Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego zawierający projekt zagospodarowania terenu wraz z BIOZ, branżę drogową, sanitarną, energetyczną » pobierz (34548KB)
Załącznik nr 8b do SIWZ - ul. Legionów Polskich - Projekt stałej organizacji ruchu (DOR) » pobierz (3718KB)
Załącznik nr 8c do SIWZ - ul. Legionów Polskich - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) » pobierz (6037KB)
Załącznik nr 8d do SIWZ - ul. Legionów Polskich - Przedmiar robót zawierający wszystkie branże » pobierz (4100KB)
Załącznik nr 9a do SIWZ - ul. Zaborowskiej - branża drogowa, w tym: opis techniczny, BIOZ, rysunki od nr 1 ? 8, STWiORB i przedmiar robót wraz z organizacją ruchu » pobierz (8908KB)
Załącznik nr 9b do SIWZ - ul. Zaborowskiej - branża elektryczna (budowa i przebudowa oświetlenia drogowego, przebudowa sieci elektroenergetycznej), w tym projekt: (część opisowa, część techniczna z rysunkami, BIOZ), przedmiar robót i STWiORB » pobierz (24569KB)
Załącznik nr 9c do SIWZ - ul. Zaborowskiej - branża sanitarna, w tym opis techniczny wraz z BIOZ, rysunki od nr S1 do nr S4, przedmiar robót i STWiORB » pobierz (14230KB)
Załącznik nr 9d do SIWZ - ul. Zaborowskiej - stała organizacja ruchu, w tym opis techniczny, rysunki (przedmiar robót i STWiORB dot. stałej organizacji ruchu ujęte są w branży drogowej ? zał. nr 9a) » pobierz (10837KB)
Załącznik nr 9e do SIWZ - ul. Zaborowskiej - zieleń, w tym inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarowania drzewostanem (przedmiar robót i STWiORB dot. zieleni ujęte są w branży drogowej ? zał. nr 9a) » pobierz (9407KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZamawiający pismem z dnia 21.06.2018 r. udzielił odpowiedzi na pytania złożone do treści SIWZ i dokonał jej zmiany oraz zmienił termin składania i otwarcia ofert » pobierz (1615KB)
Zamawiający pismem z dnia 28.06.2018 r. udzielił odpowiedzi na pytania złożone do treści SIWZ i dokonał jej zmiany oraz zmienił termin składania i otwarcia ofert » pobierz (4077KB)
Załącznik nr 1 do pisma z dnia 28.06.2018 - II zestaw pytań » pobierz (20199KB)
Załącznik nr 2 do pisma z dnia 28.06.2018 - II zestaw pytań » pobierz (2253KB)
Załącznik nr 3 do pisma z dnia 28.06.2018 - II zestaw pytań » pobierz (387KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP » pobierz (287KB)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pismo z dnia 16.07.2018r. znak: ZIM.ZP.III.341/16/8/18 » pobierz (443KB)
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 16.07.2018 r. pod nr 500166473-N-2018 » pobierz (23KB)