Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2018-05-22
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.IV.341/14/18
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaRemont średniowiecznych murów obronnych w Słupsku przy ul. Jagiełły i Francesco Nullo w ramach zadania pn.: "Zakup usług remontowo-konserwacyjnych dotyczących obiektów zabytkowych."
termin realizacji przedmiotu zamówienia5 miesięcy
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium3 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji na wykonane zamówienie - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2018-06-11
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 22.05.2018r. zamieszczone w BZP pod nr 560593-N-2018 » pobierz (28KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w dniu 30.05.2018 r. w BZP pod nr 500122121-N-2018 » pobierz (16KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Sebastian Frank - Inspektor nadzoru inwestorskiego ZIM w Słupsku,
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku
W zakresie procedury:
Grzegorz Warsiński - Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 7 » pobierz (182KB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt architektoniczno - budowlany remontu średniowiecznych murów obronnych w Słupsku przy ul. Jagiełły » pobierz (3943KB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt architektoniczno - budowlany remontu średniowiecznych murów obronnych w Słupsku przy ul. Fr. Nullo » pobierz (6797KB)
Załącznik nr 9A do SIWZ - Remont murów przy ul. Fr. Nullo rysunki » pobierz (1544KB)
Załącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót » pobierz (186KB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót na remont murów obronnych przy ul. Jagiełły » pobierz (1574KB)
Załącznik nr 12 do SIWZ - Przedmiar robót na remont murów obronnych przy ul. Francesco Nullo » pobierz (800KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZamawiający pismem z dnia 30.05.2018 r. udzielił odpowiedzi na pytanie złożone do treści SIWZ i dokonał jej zmiany oraz zmienił termin składania i otwarcia ofert » pobierz (4476KB)
Zał. Nr 1 do pisma z dnia 30.05.2018r. - FORMULARZ OFERTY ZMIENIONY w dniu 30.05.2018r. » pobierz (73KB)
Zał. Nr 2 do pisma z dnia 30.05.2018r. - OŚWIADCZENIE » pobierz (31KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP » pobierz (287KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania - pismo z dnia 13.06.2018r. znak: ZIM.ZP.III.341/14/8/18 » pobierz (464KB)
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 14.06.2018 r. pod nr 500135906-N-2018 » pobierz (18KB)