Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2018-04-25
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.EI.VII.341/11/18
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaModernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Słupska, realizowana na podstawie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.4 Redukcja emisji, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska" - Umowa o dofinansowanie Nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-00 z dnia 1 marca 2017r.
termin realizacji przedmiotu zamówienia2020-06-30
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium170 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60%; 2) Okres gwarancji - waga 40%
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2018-06-21
godz. 11:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 25.04.2018r. zamieszczone w BZP pod nr 540595-N-2018 » pobierz (1223KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w dniu 24.05.2018 r. w BZP pod nr 500116133-N-2018 » pobierz (13KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w dniu 29.05.2018 r. w BZP pod nr 500120639-N-2018 » pobierz (140KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w dniu 05.06.2018 r. w BZP pod nr 500125863-N-2018 » pobierz (198KB)
osoba upoważniona do kontaktówTomasz Orłowski
Jarosław Reut
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćZał. nr 10 do SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO MIASTA SŁUPSK Załącznik Nr 10 oraz Załącznik 1 do Umowy » pobierz (1328KB)
Zał. nr 11 do SIWZ - Mapa miasta Słupska - załącznik Nr 11 do SIWZ oraz Załącznik 2 do Umowy » pobierz (867KB)
Zał. nr 12 do SIWZ - Zestawienie - podstawowe dane dla istniejących i projektowanych lamp - Załącznik Nr 12 do SIWZ oraz Załącznik Nr 10 do Umowy » pobierz (430KB)
Zał. nr 13 do SIWZ - Obliczenia fotometryczne Miasto Słupsk - Załącznik Nr 13 do SIWZ oraz Załącznik Nr 11 do Umowy » pobierz (4983KB)
Zał. nr 14 do SIWZ - Wytyczne w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO 2014-2020 - Załącznik Nr 14 do SIWZ oraz Załącznik Nr 12 do Umowy » pobierz (1654KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9 » pobierz (981KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9 - wersja edytowalna » pobierz (358KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZamawiający pismem z dnia 09.05.2018 r. udzielił wyjaśnień treści SIWZ » pobierz (939KB)
Zamawiający pismem z dnia 24.05.2018 r. udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytania złożone do treści SIWZ i dokonał jej zmiany oraz zmienił termin składania i otwarcia ofert » pobierz (220KB)
SIWZ po zmianie z dnia 24.05.2018 r. , w której zaznaczono wprowadzone zmiany czcionką czerwoną - załącznik do pisam z dnia 24.05.2018 r. » pobierz (360KB)
Zamawiający pismem z dnia 29.05.2018 r. dokonał zmiany treści SIWZ » pobierz (3095KB)
SIWZ po zmianie z dnia 29.05.2018 r. , w której zaznaczono wprowadzone zmiany czcionką zieloną - załącznik do pisma z dnia 29.05.2018 r. » pobierz (375KB)
Zamawiający pismem z dnia 05.06.2018 r. udzielił wyjaśnień i odpowiedzi na pytania złożone do treści SIWZ i dokonał jej zmiany » pobierz (3357KB)
SIWZ po zmianie z dnia 05.06.2018 r. , w której zaznaczono wprowadzone zmiany czcionką niebieską - załącznik do pisma z dnia 05.06.2018 r. » pobierz (380KB)
Zamawiający pismem z dnia 11.06.2018 r. udzielił wyjaśnień i odpowiedzi na pytania złożone do treści SIWZ » pobierz (822KB)
Zamawiający pismem z dnia 13.06.2018 r. udzielił wyjaśnień i odpowiedzi na pytania złożone do treści SIWZ » pobierz (992KB)
Zamawiający pismem z dnia 18.06.2018 r. udzielił wyjaśnień i odpowiedzi na pytania złożone do treści SIWZ » pobierz (718KB)
Zamawiający pismem z dnia 20.06.2018 r. udzielił wyjaśnień i odpowiedzi na pytania złożone do treści SIWZ » pobierz (767KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP » pobierz (960KB)
Informacja o wyborze oferty - pismo z dnia 09.07.2018 r. » pobierz (532KB)
Załącznik do pisma z dnia 09.07.2018r. (informacji o wyborze) - Punktacja przyznana poszczególnym ofertom » pobierz (705KB)
Ogłoszenie o udzielenieu zamówienia zostało zamieszczone w dniu 25.07.2018 r. w BZP pod nr 500175098-N-2018 » pobierz (309KB)