Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2018-04-30
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.IV.341/8/18
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaRemont średniowiecznych murów obronnych w Słupsku przy ul. Jagiełły i Francesco Nullo
w ramach zadania pn.: Zakup usług remontowo-konserwacyjnych dotyczących
obiektów zabytkowych.
termin realizacji przedmiotu zamówienia5 miesięcy
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium3000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2018-05-18
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 30.04.2018 r. zamieszczone w BZP pod nrem 547321-N-2018 » pobierz (40KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Sebastian Frank Inspektor nadzoru inwestorskiego ZIM w Słupsku,
Tomasz Orłowski Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Grzegorz Warsiński Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Iwona Mirocha Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 7 » pobierz (207KB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt architektoniczno-budowlany remontu średniowiecznych murów obronnych w Słupsku przy ul. Jagiełły » pobierz (3943KB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt architektoniczno-budowlany remontu średniowiecznych murów obronnych w Słupsku przy ul. Fr. Nullo » pobierz (6797KB)
Załącznik nr 9A do SIWZ - Remont murów przy ul. Fr. Nullo rysunki » pobierz (1544KB)
Załącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót » pobierz (186KB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót na remont murów obronnych przy ul. Jagiełły » pobierz (1574KB)
Załącznik nr 12 do SIWZ - Przedmiar robót na remont murów obronnych przy ul. Francesco Nullo » pobierz (800KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia - pismo znak ZIM.ZP.III.341/8/5/18 z dnia 18.05.2018r. » pobierz (421KB)
Ogłoszenie BZP z dnia 18.05.2018r. nr 500111375-N-2018 o unieważnieniu postępowania » pobierz (18KB)