Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2018-01-24
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.II.341/1/18
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaOdnawianie oznakowania poziomego, bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i sygnalizacji świetlnej w pasach drogowych ulic, dla których funkcję zarządcy dróg pełni Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
termin realizacji przedmiotu zamówienia36 miesięcy
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium30 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %, 2) Czas reakcji na przystąpienie do usunięcia awarii - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2018-02-08
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 24.01.2018 r. zamieszczone w BZP pod nr 508663-N-2018 » pobierz (40KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Jarosław Borecki - Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku,
Katarzyna Wawrzyniec - Inspektor Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 7 » pobierz (358KB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót oznakowanie poziome » pobierz (13KB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne » pobierz (495KB)
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz ulic miasta Słupska » pobierz (70KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych » pobierz (669KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak ZIM.ZP.III.341/1/9/18 z dnia 15.02.2018r. » pobierz (419KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 20.03.2018r. pod nrem 500059682-N-2018 » pobierz (23KB)