Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2017-10-31
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.I.341/23/17
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaBudowa oświetlenia ścieżki rowerowej ul. Bohaterów Westerplatte - ETAP II, w ramach zadania inwestycyjnego Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia .
termin realizacji przedmiotu zamówieniado 18 grudnia 2017 r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium5 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga - 60%; 2) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - waga 40%
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2017-11-15
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 31.10.2017 r. zamieszczone w BZP pod nr 608984-N-2017 » pobierz (127KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Jarosław Reut - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku,
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Iwona Mirocha - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Dorota Muńska - Starszy Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do 7 » pobierz (268KB)
Załącznik nr 8A do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy » pobierz (1057KB)
Załącznik nr 8B do SIWZ - Warunki przyłączenia Energa Operator » pobierz (820KB)
Załącznik nr 9A - część graficzna - rysunek nr 1 » pobierz (1357KB)
Załącznik nr 9B - część graficzna - rysunek nr 2 » pobierz (2893KB)
Załącznik nr 9C - część graficzna - rysunek nr 3 » pobierz (1743KB)
Załącznik nr 9D - część graficzna - rysunek nr 4 » pobierz (1448KB)
Załącznik nr 9E - część graficzna - rysunek nr 5 » pobierz (530KB)
Załącznik nr 10 - Przedmiar robót » pobierz (38KB)
Załącznik nr 11 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - STWiORB » pobierz (332KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZamawiający w dniu 10.11.2017 r. udzielił odpowiedzi na pytania złożone do postepowania - pismo znak ZIM.ZP.I.341/23/5/17 z dnia 10.11.2017 r. » pobierz (1250KB)
Informacje z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych » pobierz (327KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak ZIM.ZP.II.341/23/12/17 z dnia 29.11.2017 r. » pobierz (455KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćOgłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP pod nr 500069995-N-2017 w dniu 05.12.2017 r. » pobierz (25KB)