Zatrzymania na przystankach

1. Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie operatorzy oraz przewoźnicy, którzy uzyskali uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i niezbędne dokumenty uprawniające do realizowania przewozu osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na pisemny wniosek operatora lub przewoźnika. Wzór wniosku o wydanie uzgodnień załączony jest poniżej.

4. ZIM może odmówić wydania uzgodnień zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w przypadku, gdy wydanie uzgodnień spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego lub będzie niezgodne z przepisami regulującymi zasady ruchu drogowego.

5. Za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym pobierana jest opłata, określona w uchwale nr X/104/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Słupsku, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miejska Słupsk, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.

6. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wyliczana jest przez przewoźnika na podstawie proponowanego rozkładu jazdy i określona jest we wzorze wniosku.

7. W celu przypomnienia o obowiązku opłaty ZIM będzie wystawiał noty księgowe.

8. Opłaty za korzystanie z przystanków należy uiszczać z góry w okresach miesięcznych lub kwartalnych:

1) dla przewoźników zatrzymujących się do 1500 zatrzymań w miesiącu noty księgowe będą wystawiane na początku każdego kwartału z terminem płatności do 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału;

2) dla przewoźników zatrzymujących się powyżej 1500 zatrzymań w miesiącu noty będą wystawiane na początku każdego miesiąca z terminem płatności do 10 dnia danego miesiąca;

3) noty będą przesyłane pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Przewoźnika we wniosku;

9. Opłatę za korzystanie z przystanków należy wpłacać na konto ZIM nr: 93 1140 1153 0000 2179 2400 1001 z opisem „Opłata za korzystanie z przystanków w miesiącu/kwartale …………………Nota księgowa nr………. z dnia……………….”.

10. Zgoda na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać cofnięta w przypadku:

1) nieprzestrzegania przez przewoźnika lub operatora uzgodnień korzystania z przystanków komunikacyjnych, rozkładu jazdy, co powodować będzie utrudnienia w korzystaniu z przystanków komunikacyjnych przez innych przewoźników lub operatorów;

2) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. poprzez blokowanie wjazdu innym przewoźnikom;

3) niepłacenia właściwie obliczonej należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez jeden kwartał;

4) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób;

5) zaprzestania działalności przewozowej;

6) naruszenia innych postanowień wydanych uzgodnień.

11. Cofnięcie uzgodnień zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych może dotyczyć wszystkich przystanków, na które przewoźnik lub operator otrzymał zgodę lub może dotyczyć tylko tych przystanków, na których stwierdzono naruszenia.

12. Cofnięcie uzgodnień stanowi podstawę do powiadomienia organu wydającego zezwolenie o braku uzgodnienia przez przewoźnika lub operatora zasad korzystania z przystanków.

13. W przypadku cofnięcia zgody na korzystanie z przystanku komunikacyjnych, na skutek zalegania z opłatami za korzystanie z przystanków komunikacyjnych ponowna zgoda na korzystanie z przystanków może nastąpić po uregulowaniu zaległości.

załączniki
pobierzZarządzenie Dyrektora ZIM w Słupsku
pobierz (2087kb)
pobierzWniosek do pobrania
pobierz (20kb)