Wzór identyfikatora kontrolera

Firma kontrolująca

Sprawdź, kto kontroluje bilety w autobusach komunikacji miejskiej w Słupsku

Do kontroli biletów w autobusach sieci ZIM Słupsk uprawnieni są kontrolerzy następującej firmy:

1. Firma Rewizor

Adres biura w Słupsku:
ul. Kołłątaja 32 Słupsk (Dworzec PKP)
76-200 Słupsk
email: biuro.slupsk@rewizor.eu
Kontakt

Godziny pracy:

 • poniedziałek i środa: 08.00 - 16.00
 • czwartek: 10.00 - 18.00
 • telefon dostępny w godzinach urzędowania nr 882 086 110

Prawa i obowiązki pasażera:

 1. Pasażer po wejściu do pojazdu jest zobowiązany niezwłocznie skasować bilet za przejazd.
 2. Skasowanie biletu po rozpoczęciu kontroli biletowej nie zwalnia pasażera od uiszczenia opłaty karnej.
 3. Pasażer jest zobowiązany posiadać ważny bilet przez cały czas podróży i okazywać na żądanie wykonujących kontrolę biletową
 4. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie
 5. Pasażer korzystający z biletu ulgowego lub bezpłatnego przejazdu jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazywać na żądanie wykonujących kontrolę biletową dokument uprawniający go do takiego przejazdu
 6. Pasażer nie posiadający ważnego biletu ma obowiązek uiścić opłatę dodatkową (karną) w ciągu 7 dni przelewem na konto firmy "Rewizor".
 7. Pasażer ma prawo przewozić bezpłatnie dziecko do lat sześciu, bagaż ręczny do wymiarów 90x90x80 cm, małe zwierzęta trzymane na rękach (psy w kagańcach)
 8. Pasażer ma prawo żądać od kontrolera okazania uprawnień do prowadzenia kontroli.
 9. Pasażer ma prawo kontynuowania jazdy bezpośrednio następnym pojazdem bez konieczności kasowania dodatkowego biletu w przypadku awarii pojazdu, którym rozpoczął jazdę.
 10. W sprawach spornych pasażer ma prawo odwołać się pisemnie od decycji kontrolera do firmy "Rewizor" zgodnie z adresem i godzinami podanymi na wezwaniu.
 11. Bilet zakupiony u kierowcy, pasażer zobowiązany jest skasować niezwłocznie po zakupie.

Prawa i obowiązki kontrolera:

 1. Osobami uprawnionymi do kontroli biletów są kontrolerzy firmy "Rewizor" i pracownicy ZIM Słupsk posiadający na widocznym miejscu identyfikator z numerem służbowym i zdjęciem.
 2. Kontrolerzy są zobowiązani do uprzejmego i kulturalnego zachowania się wobec pasażerów.
 3. Kontrolerzy są zobowiązani do udzielania pasażerom wszelkich informacji dotyczących taryf opłat, rodzaju stosowanych biletów, przebiegu linii komunikacyjnych i wysokości opłat karnych.
 4. Kontrola może być prowadzona w składzie jednoosobowym lub w zespołach dwuosobowych.
 5. Kontroler ma prawo żądać okazania biletu przez pasażera oraz dokumentu uprawniającego do zniżki lub jazdy bezpłatnej
 6. Kontroler ma prawo do pobierania opłaty dodatkowej (karnej) od pasażera bez ważnego biletu - po wyjaśnieniu powodu nałożenia opłaty dodatkowej. Wręcza wówczas pokwitowanie z wyszczególnieniem daty, godziny, linii i własnego numeru służbowego
 7. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty karnej, kontroler ma prawo zażądać od pasażera okazania dokumentu tożsamości.
 8. W przypadku odmowy okazania dokumentu kontroler ma prawo skorzystać z pomocy funkcjonariuszy Policji. Powyższe następuje na koszt pasażera.
 9. Reklamacje dotyczące pracy kontrolerów przyjmowane są w siedzibie firmy kontrolującej oraz ZIM Słupsk w godzinach urzędowania.

Cennik opłat dodatkowych:

 1. Za przejazd bez ważnego biletu, o niepełnej wartości, bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu: 275 zł
 2. Za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt: 50 zł
 3. Za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy bez uzasadnionej przyczyny: 500 zł 
 4. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni wysokość opłat dodatkowych obniża się o 50 %.
 5. Za brak dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego,bezpłatnego lub braku biletu imiennego okresowego (z wyłączeniem biletu okresowego na okaziciela) po okazaniu tego dokumentu lub biletu w terminie 7 dni: 12 zł
załączniki