Uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych

Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnieni są:

 • Dzieci i młodzież od ukończenia 7 roku życia do czasu ukończenia szkoły publicznej lub niepublicznej, nie dłużej niż do ukończenia 22 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
 • Osoby będące emerytami po ukończeniu 60 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez organ uprawniony do przyznawania emerytur wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem;
 • Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - na podstawie orzeczenia wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem lub legitymacji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz osoby całkowicie niezdolne do pracy na podstawie orzeczenia wydanego przez ZUS wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem;
 • Osoby mające uprawnienia do renty rodzinnej - na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez organ uprawniony do przyznawania rent rodzinnych wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem;
 • Uczniowie i studenci zagranicznych szkół i uczelni do ukończenia 26 roku życia - na podstawie wydanych poza granicami RP Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO 26 Student lub karty ISIC;
 • Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych na podstawie stosownej legitymacji wydanej przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem;
 • Studenci szkół wyższych na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
 • Kombatanci i osoby represjonowane, nie będące inwalidami na podstawie dokumentu wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem;
 • Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami kraju na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty;

Do korzystania z przejazdów specjalnych ulgowych uprawnieni są:

 • Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę na podstawie ważnej legitymacji członkowskiej (z opłaconymi składkami) zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia;
 • Członkowie Związku Sybiraków na podstawie ważnej legitymacji z opłaconymi składkami, wymienionych w §9 ust.1, pkt 1 Statutu Związku Sybiraków, z wyłączeniem dzieci i członków ich rodzin (§9 ust. 1, pkt 2 i 3 Statutu Związku Sybiraków);

Do korzystania z przejazdów bezpłatnych uprawnione są:

 • Dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej na podstawie ustnej deklaracji pełnoletniego opiekuna;
 • Dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna oraz uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku nie będący niepełnosprawnymi do czasu ukończenia nauki w szkole, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat na podstawie orzeczenia lub legitymacji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub legitymacji szkolnej lub przedszkolnej OSW;
 • Osoby będące pełnoletnim opiekunem dzieci i młodzieży o których mowa wyżej, w czasie przejazdu z podopiecznym oraz pełnoletni opiekunowie w drodze do przedszkola, szkoły, a także w drodze powrotnej po odwiezieniu dziecka i w drodze do w/w jednostek po uprawnioną osobę wyłącznie na trasie miejsce zamieszkania - placówka szkolna na podstawie zaświadczenia z przedszkola, szkoły wg wzoru MI-1/2002 wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek ze zdjęciem;
 • Osoby, które ukończyły 70 lat życia na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
 • Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz towarzyszący takiej osobie opiekun - na podstawie orzeczenia wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem lub legitymacji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji oraz towarzyszący takiej osobie opiekun na podstawie orzeczenia wydanego przez ZUS wraz  z  dokumentem tożsamości ze zdjęciem;
 • Pracownicy Operatora/Organizatora komunikacji miejskiej w trakcie wykonywania na podstawie legitymacji służbowej;
 • Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku i ich opiekunowie w czasie przejazdu z podopiecznymi na podstawie orzeczenia wraz z dokumentem tożsamości lub legitymacji Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności z wpisanym symbolem niepełnosprawności kod 04-O lub legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Słupsku;
 • Umundurowani Policjanci i Strażnicy Miejscy na podstawie legitymacji służbowej;
 • Pasażerowie w dniach: 22 września podczas obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu i 1 listopada w dniu Wszystkich Świętych;
 • Osoby będące wolontariuszami oraz słuchacze Szkoły Policji w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - na podstawie ważnej legitymacji wolontariusza WOŚP ze zdjęciem lub legitymacji służbowej Policji ze zdjęciem;
 • Dzieci i młodzież wraz z opiekunami w trakcie zorganizowanych wyjść z placówki oświatowej na podstawie zaświadczenia z placówki;
 • Niezdolni do pracy inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekun (osoba pełnoletnia) towarzyszący inwalidzie wojennemu i wojskowemu niezdolnemu do pracy i samodzielnej egzystencji - na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacji emeryta/rencisty wojskowego/policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wraz z dokumentem tożsamości i dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek opiekuna;
 • Posłowie i senatorowie na podstawie legitymacji posła lub senatora;
 • Niezdolne do pracy osoby represjonowane oraz opiekun (osoba pełnoletnia) towarzyszący osobie represjonowanej niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji - na podstawie legitymacji osoby represjonowanej ZUS Rw-52 i dok. tożsamości potwierdzającego wiek opiekuna;
 • Cywilne niewidome ofiary działań wojennych - na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wystawionej przez uprawniony organ rentowy;

Do korzystania z rocznego biletu socjalno-pracowniczego, którego cena wynosi 80 zł, uprawnione są następujące osoby:

 • małżonek pracownika Spółki komunalnej Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
 • dzieci pracownika Spółki komunalnej Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku lub jego małżonka: do ukończenia 16 roku życia, a jeżeli kształcą się w szkole do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia
 • małżonek osoby wymienionej w pkt. 5 oraz dzieci tej osoby odpowiadające warunkom określonym w pkt. 2
 • wdowa (wdowiec) po pracowniku Spółki komunalnej Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku lub po osobach wymienionych w pkt. 5 oraz dzieci tych osób uprawnione do renty rodzinnej po nich i spełniające warunki określone w pkt. 2
 • Emeryci, renciści Spółki komunalnej Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku oraz osoby korzystające ze świadczenia rehabilitacyjnego, które bezpośrednio przed przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie rehabilitacyjne były zatrudnione w Spółce komunalnej Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
 • Byli pracownicy Spółki komunalnej Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, którzy przeszli na świadczenie przedemerytalne, jeżeli bezpośrednio przed przejściem na świadczenie przedemerytalne przepracowali w Spółce co najmniej 15 lat.

Do korzystania z rocznego biletu dawcy, którego cena wynosi 50 zł, uprawnione są następujące osoby:

 • Dawcy Przeszczepu lub Zasłużeniu Dawcy Przeszczepu na podstawie legitymacji Dawcy lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu
 • Honorowi Dawcy Krwi którzy oddali minimum - kobiety 15 litrów krwi, mężczyźni 18 litrów krwi
załączniki