Budowa miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Budowa miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) dotyczące wykonania robót budowlanych polegających na budowie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy Cmentarzu Komunalnym w Słupsku od strony ulicy Hołdu Pruskiego.

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia  17 września 2019 r.  (wtorek) do godz. 12:30;

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17 września 2019r. o godz. 12:40 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

W załączeniu:
Załącznik nr 1 - Dokumentacja Projektowa (projekt budowalny, projekt stałej organizacji ruchu, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Robót Budowlanych),
Załącznik nr 2 - Przedmiar robót,
Załącznik nr 3 - Wzór umowy,
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich.

 

załączniki
pobierzzapytanie ofertowe
pobierz (310kb)
pobierzformularz ofertowy
pobierz (115kb)
pobierzzałącznik nr 3
pobierz (467kb)
pobierzzałącznik nr 2
pobierz (175kb)
pobierzzałącznik nr 4
pobierz (30kb)
pobierzzałącznik nr 1
pobierz (34602kb)
pobierzzałącznik nr 1
pobierz (34602kb)