Przebudowa odcinka alei 3 Maja

Przebudowa odcinka alei 3 Maja

zapytanie ofertowe

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) dotyczącego zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej, al. 3-go Maja, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową odcinka drogi powiatowej al. 3-go Maja w Słupsku, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia  03 września 2019 r.  (wtorek) do godz. 13:10.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03 września 2019r. o godz. 13:30 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

W załączeniu:
Załącznik nr 1 - Dokumentacja Projektowa (a - projekt zagospodarowania terenu, b - projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa, c - projekt budowlano-wykonawczy branża elektryczna,      c - stała organizacja ruchu, d - przedmiar robót, e - kosztorys ofertowy),
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (branża drogowa i elektryczna),
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót budowlanych,
Załącznik nr 4 - Wzór umowy.

 

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (432kb)
pobierzZałącznik nr 1
pobierz (3750kb)
pobierzZałącznik nr 2
pobierz (1961kb)
pobierzZałącznik nr 3
pobierz (40kb)
pobierzZałącznik nr 4
pobierz (288kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (115kb)