Pielęgnacja starodrzewia miejskiego
Pielęgnacja starodrzewia miejskiegoWykonywanie szczepień mikoryzowychAleja lipowa przy ul. Wojska PolskiegoPrzygotowywanie roztworu sczepionkiPan Jerzy Nieswadba podczas szczepienia lipCięcie formujące drzew między Al. SienkiewiczaPrzycięte drzewa

Pielęgnacja starodrzewia miejskiego

Wykonanie zabiegów konserwacyjnych starodrzewia miejskiego w obrębie słupskich plantów i zabytkowej alei lipowej przy ul. Wojska Polskiego w Słupsku - realizacja dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zarząd Infrastruktury Miejskiej informuje, że Miasto Słupsk otrzymało dofinansowanie w wysokości 85000 zł na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie zabiegów konserwacyjnych starodrzewia miejskiego w obrębie słupskich plantów i zabytkowej alei lipowej przy ul. Wojska Polskiego w Słupsku”.

W ramach zadania przeprowadzone zostały prace pielęgnacyjne na drzewostanie rosnącym przy ul. Wojska Polskiego, na skwerze między Alejami Sienkiewicza oraz w parku im. J. Waldorffa. Polegały one na wykonaniu zabiegów poprawiających warunki bytowania po przeprowadzonej przebudowie 123 drzew rosnących przy ul. Wojska Polskiego poprzez zastosowanie grzybni mikoryzowej. Grzyby mikoryzowe i towarzyszące im bakterie asocjacyjne przyspieszają procesy regeneracyjne i poprawiają warunki bytowania drzew w warunkach miejskich. W prawidłowo rozwiniętym systemie korzeniowym obecność grzybni mikoryzowej zwiększa powierzchnię wchłaniania wody ponad 1000 razy, zwiększając jednocześnie zasięg i zdolności systemu korzeniowego do penetracji gleby. Zdolność grzybni do pobierania wody adhezyjnej oraz wody z powietrza niedostępnej bezpośrednio dla włośników zmniejsza stres wodny rośliny. Grzybnia mikoryzowa produkując hormony wzrostowe wpływa korzystnie na rozkrzewianie się korzeni roślin i przyspieszanie procesów regeneracyjnych. Grzyby ektomikoryzowe tworzą wewnątrz korzenia siatkę Hartiga, a na zewnątrz gęsta sieć strzępek i przejmują funkcje włośników. Sieć strzępek grzybni izoluje korzenie chłonne od otoczenia, zwiększając biernie i czynnie odporność roślin na patogeny glebowe oraz na niekorzystny odczyn gleby. Symbiotyczna grzybnia uwalnia do otoczenia enzymy przetwarzające do form przyswajalnych makro i mikroelementy niedostępne bezpośrednio dla korzeni (aktywne pobieranie minerałów). Szczepienie drzew wykonane było żywą grzybnią mikoryzową produkcji firmy MYKOFLOR zawierającą izolaty korzeniowe z drzew rodzaju Tilia, izolaty z owocników grzybów specyficznych dla siedlisk, w których lipy występują oraz bakterie towarzyszące grzybom mikoryzowym. Żywe strzępki grzybni są gotowe do natychmiastowego zasiedlenia korzeni, które znajdują się w ich zasięgu. Żywa grzybnia mikoryzowa, w odróżnieniu od preparatów suchych jest w stanie uwodnionym, gotowa do natychmiastowej reakcji z rośliną. Zupełnie inaczej jest gdy podajemy suchą szczepionkę zarodnikową. Zarodniki bowiem kiełkują niechętnie - konieczny jest bodziec biochemiczny, aby mogły skiełkować, a takie bodźce wytwarzają inne grzyby mikoryzowe, których brak w środowisku miejskim. Szczepionki były wykonywane specjalna igłą o średnicy około 2 - 3 cm i długości około 50 cm.

Zakres prac jakie wykonano w ramach zabiegów pielęgnacyjnych starodrzewia miejskiego w obrębie słupskich plantów i ul. Wojska Polskiego:

  • wykonanie 60 aplikacji szczepionki na jedno drzewo na różnych głębokościach na granicy korzeni, jedna aplikacja zawiera 25 ml zawiesiny strzępek żywej grzybni w roztworze hydrożelu - zabieg będzie wykonywany na 123 drzewach;
  • 6 - krotne podlewanie drzew z płynnym nawozem organicznym w czerwcu i lipcu 2012r. , a następnie w okresie jesiennym nawożenie potasowe w celu zwiększenia odporności drzew zimą - zabieg wykonywany był na 123 drzewach;
  • podlewanie drzew 1 x w tygodniu około 50 l wody na drzewo - podlewanie miało miejsce od 16.VII do 30.IX.2012r.
  • wykonane zostało cięcie pielęgnacyjne drzew rosnących na plantach miejskich - zabieg został wykonany na 267 drzewach. Cieciu formującemu zostały poddane wszystkie drzewa rosnące przy ul. Wojska Polskiego, między alejami Sienkiewicza oraz wybrane egzemplarze w parku im. J. Waldorffa.

Celem przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na starodrzewiu w centrum Miasta Słupska była odbudowa systemów korzeniowych drzew, co pozwoli na odbudowę koron drzew i zwiększenie masy zielonej. Większość zabiegów przeprowadzona została na drzewach rosnących przy ul. Wojska Polskiego ze względu na trudne warunki w jakich znalazły się drzewa po przebudowie deptaka w ramach inwestycji Rewitalizacji Traktu Książęcego w Słupsku.

Wskazane drzewa są jedyną roślinnością w obrębie wskazanej ulicy. Wyznaczają pieszy ciąg komunikacyjny nadając mu szczególny charakter, wprowadzając porządek oraz podkreślając założenia historyczne miejsca. Na przedmiotowej ulicy stanowią dominujący element przestrzenny. Wpływają one na podniesienie walorów architektury i tworzenie ładu przestrzennego, zasłaniają nieatrakcyjne miejsca oraz w cieniu swych koron stwarzają warunki dla odpoczynku mieszkańcom a także turystom. Ważną rolą jaką spełniają jest też regulacja warunków klimatycznych i oczyszczanie środowiska. Z podanych względów zachowanie dorodnych drzew i ich ciągła pielęgnacja jest tak ważna dla otoczenia.

Wynikiem procesu transpiracji drzew jest działanie chłodzące. Przy końcowym efekcie jaki chcielibyśmy uzyskać, odbudowane korony drzew ocieniałyby nasłonecznione powierzchnie jezdni, chodnika i ścian budynków, które bez tej osłony w letnie, słoneczne dni promieniowałyby falami gorąca. Zwiększona powierzchnia transpiracji ma też znaczenie dla obiegu wody w przyrodzie i przy stymulowaniu opadów.

Duży wpływ poprawa kondycji drzew miałaby dla oczyszczania powietrza atmosferycznego. Drzewa absorbują z powietrza zanieczyszczenia gazowe oraz przechwytują zanieczyszczenia pyłowe, m.in. metale ciężkie. Dlatego ważne było zachowanie lip w otoczeniu ulicy i ciągu pieszego, gdzie ich obecność może obniżyć zanieczyszczenia powietrza nawet o 60% w stosunku do tras komunikacyjnych pozbawionych drzew. Ponadto, im większa będzie masa zielona tym więcej w procesie fotosyntezy drzewa pochłoną dwutlenku węgla i więcej uwolnią tlenu.

Kolejnym argumentem przemawiającym za ratowaniem starodrzewia jest fakt, iż ilość usuwanych zanieczyszczeń z powietrza jest proporcjonalna do powierzchni liści. Większe drzewa usuwają 60-70 razy więcej zanieczyszczeń, niż drzewa małe.

Szczególnie ważną rolę spełniają także w regulacji gospodarki wodnej, tym bardziej, że przedmiotowe drzewa rosną na terenie często podtapianym przy obfitych opadach. Podczas deszczu, powierzchnia liści i gałęzi pochłania i gromadzi wodę, a ziemia znajdująca się pod drzewami, dzięki rosnącym i rozkładającym się korzeniom, ma zwiększoną chłonność dla wód opadowych. Wpływa to na odnawianie zasobów wód gruntowych i ogranicza podtapianie. Udowodniono, że duże drzewo ma możliwość magazynowania wody w obrębie korony średnio w granicach 228 do 455 litrów, w zależności od jego wielkości, ażurowości korony oraz stopnia przepuszczalności podłoża wokół drzewa. Zatrzymywanie wody przez drzewa i jej pochłanianie przez przepuszczalną ziemię pod koronami ogranicza ilości spływu wody deszczowej nawet o 17%, co powoduje znaczne zmniejszanie kosztów instalacji systemu kanalizacji deszczowej.

Ponadto zachowanie alei lipowej, ze względu na rozmiary drzew z pewnością przyczyni się do redukcji poziomu hałasu i jego odczuwania nawet o połowę w porównaniu do młodych nasadzeń. Pasy zieleni wzdłuż ulic lub dróg o szerokości 2 do 10 metrów obniżają hałas tylko o 1-2 dB. Jednakże, nawet tak wąskie bariery roślinne powodują wielokrotne rozpraszanie i pochłanianie części energii akustycznej, przez co łagodzą gwałtowność i tłumią „szorstkość” dźwięków, co zmniejsza dokuczliwość hałasu.

Nie bez znaczenia jest również wartość przyrodnicza alei, która rośnie wraz z wiekiem drzew. Im starsze drzewa tworzą aleje, tym większa liczba organizmów w nich występujących, w tym w szczególności gatunków objętych ochroną prawną i gatunków rzadkich oraz zagrożonych. Szczególnie wysoką wartość przyrodniczą posiadają aleje, w których drzewa są na tyle stare, by tworzyły się w nich dziuple, które są schronieniem dla licznych gatunków ptaków, nietoperzy i owadów, które wykorzystują dziuple jako miejsca rozrodu i schronienie.

Reasumując, korzyści ekologiczne jakie uzyskaliśmy i chcemy jeszcze uzyskać pielęgnując te drzewa w celu odtworzenia i uregulowania ich masy zieleni są niewspółmierne do ,,pójścia na skróty" czyli wycinki drzew i posadzenia nowych egzemplarzy.