Przebudowa ulic Mostnika, Kowalskiej i Dominikańskiej

 „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Umowa o dofinansowanie nr: RPPM.08.01.02-22-0001/17-00 z dnia 04 grudnia 2017 r.

Wymienione ulice objęte opracowaniem znajdują się w obrębie dawnych murów miejskich i stanowią fragment historycznej sieci ulic w obszarze Starego Miasta, których przebieg pozostał praktycznie niezmienny.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonana zostanie przebudowa ciągów komunikacyjnych ul. Kowalskiej, Dominikańskiej i Michała Mostnika, przebudowa ciągu pieszo-jezdnego, miejsc postojowych, przebudowa istniejącej i budowę nowej kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa istniejącej oraz budowa nowej sieci telekomunikacyjnej.

Celem realizowanego zamówienia jest zapewnienie dostępu obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych, co wpłynie na zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców oraz poprawę warunków życia na obszarze rewitalizacji. Przebudowa, rozbudowa i budowa podstawowej infrastruktury komunalnej (m.in. drogowej, rowerowej i pieszej oraz sieci infrastruktury technicznej), przywróci funkcje społeczno - gospodarcze i poprawi jakość przestrzeni publicznej zdegradowanych obszarów miejskich Śródmieścia.

ULICA MOSTNIKA

Przebudowa ulicy obejmuje: przebudowę jezdni, przebudowę chodników, zatok postojowych, budowę kanałów deszczowych, wpustów wraz z przykanalikami, podłączenie rynien, przebudowę oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji teletechnicznej, nasadzenia zieleni, oznakowanie drogowe pionowe i poziome.

Ulica Michała Mostnika po przebudowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Stary Rynek do skrzyżowania z ul. Łukasiewicza będzie dwukierunkowa o szerokości jezdni - 6,0 m, natomiast na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łukasiewicza do ulicy Dominikańskiej będzie jednokierunkowa o szerokości jezdni - 4,0 m.

Stan przed rozpoczęciem robót:


ULICA KOWALSKA

Przebudowa ulicy obejmuje: przebudowę jezdni, chodników, zatok postojowych, budowę ścieżki rowerowej, budowę kanałów deszczowych, wpustów wraz z przykanalikami w oparciu o istniejący kolektor deszczowy, przebudowę oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji teletechnicznej, wycinkę drzewa oraz nasadzenia zieleni, oznakowanie drogowe pionowe i poziome.

Stan przed rozpoczęciem robót:


ULICA DOMINIKAŃSKA

Przebudowa ulicy obejmuje: przebudowę jezdni wraz z wyniesieniem tarczy skrzyżowania, przebudowę chodników, zatok postojowych, budowę kanałów deszczowych, wpustów wraz z przykanalikami w oparciu o istniejący kolektor deszczowy, przebudowę oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji teletechnicznej, wycinkę drzew oraz nasadzenia zieleni, oznakowanie drogowe pionowe i poziome.

Stan przed rozpoczęciem robót:


Plany zagospodarowania terenu dla poszczególnych dróg oraz docelowa organizacja ruchu są dostępne poniżej jako załączniki do pobrania w formacie pdf.

załączniki
pobierzZagospodarowanie terenu
pobierz (2814kb)
pobierzOrganizacja ruchu
pobierz (1945kb)