Słupskie kliny zieleni

informacje o projekcie

W dniu 28 listopada 2017 r. Miasto Słupsk podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Realizowany projekt jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców pragnących aktywnie wykorzystać swój wolny czas. Dzięki nowoczesnemu
i innowacyjnemu urządzeniu terenów zielonych w naszym mieście powstaną miejsca oferujące rekreację i wypoczynek mieszkańcom Słupska ze wszystkich grup wiekowych
i o różnej sprawności fizycznej odpowiadający najwyższym europejskim standardom.
Projekt realizowany będzie w następujących lokalizacjach:

 • rejon Alei Brzozowej i ul. Nad Śluzami,
 • obszar Stawku Łabędziego aż do ul. Kaszubskiej,
 • w okolicach ul. Hubalczyków i ul. Aluchny Emalianow,
 • rejon ul. Zaborowskiej,
 • rejon ul. Szafranka,
 • skwer przy ul. Lutosławskiego,
 • skrzyżowanie ulic Solskiego, Niedziałkowskiego i Krasińskiego,
 • kilkanaście ulic Śródmieścia - zieleń przyuliczna.

Zakres projektu:

 • nowe nasadzenia zielenią wielogatunkową opartą na gatunkach rodzimych;
 • odtworzenie szpalerów przyulicznych;
 • ogólnodostępne strefy do wypoczynku, grillowania;
 • place zabaw dla dzieci;
 • ścieżki spacerowe;
 • biegostrada;
 • miejsca pod siłownie zewnętrzne;
 • montaż elementów małej architektury;
 • wymiana nawierzchni utwardzonej.

Cele i efekty realizacji projektu:

 • zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej, tereny objęte projektem: 15.20 ha,
  a ponad 6 ha to dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna;
 • kompleksowe uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych;
 • zwiększenie różnorodności biologicznej miasta oraz ochrona przyrody poprzez budowę budek i poideł dla ptaków oraz domków dla owadów, a także zakładaniu łąk kwietnych zamiast trawników;
 • poprawa jakości powietrza i podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez redukcję CO2 i poprawę poziomu wilgotności w atmosferze;
 • poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych;
 • podniesienie atrakcyjności Miasta jako miejsca zamieszkania;
 • zmniejszenie stopnia zdegradowanych miejskich terenów zielonych;
 • ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych;
 • pochłanianie hałasu przyulicznego oraz emitowanych zanieczyszczeń;
 • zmniejszenie spływu powierzchniowego oraz zwiększenie czystości wód powierzchniowych;

Okres realizacji: lata 2017 - 2019

Wartość projektu: 5 929 646,33 zł

Dofinansowanie ze środków UE Fundusz Spójności: 4 429 646,32 zł

W związku z współfinansowaniem projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,    do prawidłowego procesu wdrażania projektu wymagane jest ustanowienie Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu. Rolą Pełnomocnika jest reprezentowanie Beneficjenta w kontaktach z Instytucją Wdrażającą w sprawach związanych z realizacją Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0156/16-00.

Funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) dla Miasta Słupska pełni osobiście Zastępca Prezydenta Miasta Marek Goliński.

Informujemy, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju stworzyło proste narzędzie do zgłaszania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z realizowanym przedsięwzięciem. Przekazywane sygnały pozwolą na wdrożenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
- skorzystać z formularza
lub
- wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
Więcej informacji TUTAJ.