próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2019-08-27
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP5.261.16.2019
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówienia"Przebudowa parku przy Alei Sienkiewicza, parku im. Jerzego Waldorffa oraz Placu Bł. Bronisława Kostkowskiego, parku przy Palcu Powstańców Warszawskich w Słupsku" w ramach Projektu "Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska"
termin realizacji przedmiotu zamówieniaZadanie nr 1 - do dnia 27 grudnia 2019 r. Zadanie nr 2 - do dnia 15 maja 2020 r. Zadanie nr 3 - do dnia 30 czerwca 2020 r.
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadiumWykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 12.000,00 zł, Zadanie nr 2 - 17.000,00 zł, Zadanie nr 3 - 27.000,00 zł
kryteria oceny ofert i ich znaczenieKryterium Cena - waga punktowa 60, Kryterium Okres gwarancji - waga punktowa 40
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2019-09-18
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu » pobierz (437KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia » pobierz (201KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 » pobierz (201KB)
osoba upoważniona do kontaktówOsoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) w zakresie przedmiotu zamówienia - p. Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku,
2) w zakresie procedury zamówień publicznych:
a) p. Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
b) p. Katarzyna Lisiewicz - Starszy specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami » pobierz (1346KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - wersja edytowalna » pobierz (405KB)
Dokumentacja projektowa Zadanie nr 1 » pobierz (29036KB)
Dokumentacja projektowa Zadanie nr 2 » pobierz (35422KB)
Dokumentacja projektowa Zadanie nr 3 » pobierz (56371KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćWyjaśnienie i zmiana treści SIWZ » pobierz (5163KB)
Przedmiar robót branża elektryczna park przy Alei Sienkiewicza » pobierz (366KB)
Przedmiar robót branża elektryczna park im. Jerzego Waldorffa oraz Plac Bł. Bronisława Kostkowskiego » pobierz (346KB)
Przedmiar robót branża elektryczna park przy Placu Powstańców Warszawskich » pobierz (305KB)
Wyjaśnienie treści SIWZ » pobierz (432KB)
Przedmiar robót branża elektryczna park przy Alei Sienkiewicza » pobierz (225KB)
Przedmiar robót branża elektryczna park im. Jerzego Waldorffa oraz Plac Bł. Bronisława Kostkowskiego » pobierz (235KB)
Przedmiar robót branża elektryczna park przy Placu Powstańców Warszawskich » pobierz (216KB)
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ » pobierz (1445KB)
Rysunek poglądowy mapy z betonu architektonicznego » pobierz (188KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert » pobierz (694KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Zakresie Zadania nr 1, Zadania nr 2 i Zadania nr 3 » pobierz (793KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 11.10.2019 r. pod nr 510216964-N-2019 » pobierz (318KB)