próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2019-08-08
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
numer zamówieniaZP1.261.19.2019
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówienia"Zespół rekreacyjny u zbiegu ulic Gdyńskiej, Parkowej, Awstrica i Pogodnej w Słupsku" - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r.
termin realizacji przedmiotu zamówieniaod dnia zawarcia umowy do dnia 16.12.2019 r..
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadiumWykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł.
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji - waga 40 %.
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2019-08-26
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 8 sierpnia 2019r. zamieszczone w BZP pod nr 583966-N-2019 » pobierz (444KB)
osoba upoważniona do kontaktówOsoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) w zakresie przedmiotu zamówienia - p. Sebastian Frank - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ZIM w Słupsku,
2) w zakresie procedury zamówień publicznych:
a) p. Emanuela Sowińska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
b) p. Katarzyna Lisiewicz - Starszy specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8 » pobierz (800KB)
SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8 - wersja edytowalna » pobierz (194KB)
Projekt budowlany załącznik nr 9 do SIWZ » pobierz (6026KB)
Przedmiar robót » pobierz (326KB)
STWiOR » pobierz (1383KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp » pobierz (310KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty » pobierz (506KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia » pobierz (21KB)