Gość
Zamawiający
Formularz
Ogłoszenie nr 500011967-N-2017 z dnia 11-08-2017 r.
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku: Wykonanie w Słupsku zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym na ul. Zachodniej"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 537764-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, Krajowy numer identyfikacyjny 221221715, ul. Przemysłowa  73, 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48 59 841 00 91, e-mail zamowienia@zimslupsk.com, faks +48 59 848 37 35.
Adres strony internetowej (url): www.zimslupsk.com
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie w Słupsku zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym na ul. Zachodniej"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZIM.ZP.II.341/10/17
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w sąsiedztwie Cmentarza Komunalnego dostosowując go do nowego standardu technicznego i użytkowego zagospodarowania poprzez utworzenie miejsc parkingowych. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się nową organizację komunikacji przez budowę zjazdu, parkingów, drogi dojazdowej oraz dojścia do Cmentarza. Przewiduje się również budowę infrastruktury technicznej w postaci oświetlenia. 1) Zagospodarowanie terenu: a) parking dla autobusów, b) parking ogólnodostępny dla samochodów osobowych, c) parking dla osób niepełnosprawnych, d) zjazd, e) droga dojazdowa, f) chodnik; 2) Budowa oświetlenia parkingu: a) budowa szafki oświetleniowej wraz z zasilaniem, b) budowa sieci oświetleniowej wraz z latarniami; 3) Wprowadzenie stałej organizacji ruchu. 2. Celem inwestycji jest zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie Cmentarza Komunalnego poprzez wybudowanie 51 miejsc parkingowych, w tym dla samochodów osobowych 40 miejsc, osób niepełnosprawnych 9 miejsc, autobusów 2 miejsca, zjazdu do bramy cmentarza, drogi dojazdowej do parkingu, chodnika w obrębie parkingów jako dojście do istniejącej furtki zlokalizowanej w ciągu ogrodzenia cmentarza, oświetlenia terenu parkingu. 3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, w tym przedmiary robót oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowane przez Pawła Gregorka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: GEODELTA Paweł Gregorek, ul. Kilińskiego 3a, 76-200 Słupsk. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace/roboty i obowiązki Wykonawcy wymienione w umowie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45233220-7, 45231400-9, 45316110-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 396427.17
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KRĘŻEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: biuro@krezel.com.pl
Adres pocztowy: ul. Kasztanowa 1
Kod pocztowy: 76-251
Miejscowość: Kobylnica
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 528882.46
Oferta z najniższą ceną/kosztem 498481.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 528882.46
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych