Ogłoszenie nr 106784 - 2017 z dnia 2017-07-11 r.
Słupsk: Wykonanie w Słupsku zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej"
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 38821-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 46708-2017 i 50589-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, krajowy numer identyfikacyjny 221221715, ul. ul. Przemysłowa  73, 76-200  Słupsk, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. +48 59 841 00 91, faks +48 59 848 37 35, e-mail zim@zimslupsk.com
Adres strony internetowej (URL): www.zimslupsk.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie w Słupsku zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej"
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZIM.ZP.II.341/5/17
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją w Słupsku zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej". 2. Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, w szczególności: 1) budowę linii kablowej YAKY 4x35 mm2, Lc = 3189 mb, 2) układanie w wykopie drutu uziemiającego, Lc = 2731 mb, 3) układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm – OPTO 40, Lc = 2464 mb, 4) układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm – DVK110T, Lc = 672 mb, 5) budowa studni kablowych – S600 lub równoważna – 22 szt., 6) montaż słupów oświetleniowych – 81 szt. 3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robót oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowane przez Mariusza Świder prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Pracownia Elektryczna Mariusz Świder, 78-100 Kołobrzeg, ul. Jana Matejki 8/3. 4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 1) zapewnienie kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania, 2) pracownicy Wykonawcy muszą posiadać wszystkie wymagane prawem uprawnienia i ubezpieczenia, 3) zabezpieczenie całego terenu podczas prowadzenia robót ze względu na ruch pieszych i pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie tego terenu, 4) utrzymanie terenu budowy w trakcie realizacji robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowanie w wyznaczonym miejscu wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych lub usunięcie ich z terenu budowy, 5) zabezpieczenie na swój koszt obsługi geodezyjnej łącznie z pierwszym wytyczeniem obiektu i przekazanie inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz. oraz zeskanowanej w rozdzielczości min. 300 dpi mapy inwentaryzacji powykonawczej w formie pliku graficznego bmp lub tiff bez kompresji - 1 egz., 6) zorganizowanie i prowadzenie robót z należytą starannością, z zachowaniem procesu technologicznego, 7) zapewnienie czystości w rejonie terenu, na którym wykonywane są roboty i uporządkowania go (oczyszczenia z piasku, błota, liści, itp.) po zakończeniu robót, 8) zapewnienie kontroli jakości robót i materiałów oraz przekazanie Zamawiającemu deklaracji zgodności na materiały i prefabrykaty przed ich wbudowaniem. Natomiast badania materiałów (atesty, aprobaty, certyfikaty, itp.) należy przekazać Zamawiającemu przy robotach zanikających oraz przy odbiorze końcowym całości robót, 9) przy wycenie robót rozbiórkowych Wykonawca musi założyć, że materiały z rozbiórki zostaną przetransportowane i unieszkodliwiona na jego koszt. 5. WYMAGANIA OGÓLNE: 1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia, 2) organizacja pracy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie robót. Roboty należy prowadzić w sposób, który nie będzie naruszał interesów osób trzecich, 3) materiały, które będą wbudowane muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowalne (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290), 4) Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją zadania. Na Wykonawcy ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987). Wobec powyższego utylizację powstałych odpadów należy przeprowadzić zgodnie z ww. ustawą i jej koszt uwzględnić w cenie oferty, 5) przy realizacji zamówienia odpadami są materiały pochodzące z robót ziemnych i rozbiórki, które nie zostaną użyte do wbudowania na miejscu. Wykonawca wywiezie odpady na wybrane przez siebie wysypisko na własny koszt, 6) Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania robót, 7) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez pracowników Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez Wykonawcę należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, 8) za wypadki oraz szkody wynikłe w czasie wykonywania robót, jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiada Wykonawca, 9) całość robót należy wykonać w oparciu o obowiązujące w zakresie przedmiotu zamówienia przepisy prawne i normy branżowe, 10) Wykonawca w trakcie wykonywania umowy zobowiązany jest postępować z należytą starannością mając na uwadze miejsce i charakter robót, 11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zamówienia dróg, chodników, pomników, małej architektury (np. ławki, kosze na odpady), trawników, drzew, krzewów, itp. Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, a w przypadku zieleni do jej odtworzenia. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych, przy czym okres gwarancji na urządzenia zainstalowane zgodnie z dokumentacją projektową będzie odpowiadał co najmniej okresowi udzielonemu przez ich producentów i liczony będzie również od daty odbioru. 7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi za wady fizyczne na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych. 8. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (na pełny etat) w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.) przez Wykonawcę lub podwykonawcę przez cały okres realizacji zamówienia minimum 2 osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, wykonujące czynności polegające na wykonywaniu robót ziemnych oraz odtworzeniowych. Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem imienia i nazwiska tych osób i czynności jakie będą wykonywać oraz przedłoży do wglądu kopie umów o pracę zawarte pomiędzy Wykonawcą a osobami wymienionymi w wykazie. W przypadku zmiany w zatrudnieniu osoby skierowanej do wykonywania wymaganych robót w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo aktualizować wykaz i przedkładać go na bieżąco Zamawiającemu, przedstawiając jednocześnie do wglądu kopie umów o pracę wynikające ze zmian w zatrudnieniu. 9. Zamawiający nie wymaga przedstawienia na piśmie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). Zagadnienia sposobu wykonywania robót, możliwości technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujących wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną omówione przy przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego. 10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie wykonywanych prac w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45231400-9
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Wykonanie w Słupsku zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej"
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert12
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 12
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych EL-SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  momot@elsystem.slupsk.pl,  ul. Kijowskiego 6,  76-200,  Słupsk,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 544361.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 544361.28
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1003365.85
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.