Węzeł Transportowy w Słupsku

Węzeł Transportowy w Słupsku

Trwa przetarg nieograniczony na budowę w trybie zaprojektuj i wybuduj Węzła Transportowego w Słupsku. Jest to ostatni etap przed fizycznym rozpoczęciem prac projektowych i budowlanych, dzięki którym powstanie nowoczesny, funkcjonalny i skrojony na miarę słupskich potrzeb dworzec autobusowy wraz z miejscami parkingowymi, połączony bezpośrednio z dworcem kolejowym przez tunel pod torami, którego budowa zostanie zrealizowana w ramach inwestycji PKP. Proces przygotowań do przetargu był czasem, kiedy doprecyzowano zakres inwestycji dokonując zmian w zagospodarowaniu planowanego Węzła Transportowego w stosunku do pierwotnych założeń.

Zmiany  te wynikają z dostosowania skali inwestycji do realnych potrzeb komunikacyjnych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego (koszt pozyskania terenu zajętego pod tory kolejowe), przy zachowaniu wszystkich pierwotnie zaplanowanych funkcji obiektu i obejmują:

- zmniejszenie powierzchni placu manewrowego dworca autobusowego, wraz z relokacją peronów autobusowych,
- rezygnacja (do czasu udostępnienia terenu przez PKP) z budowy drogi łączącej Węzeł Transportowy z rondem na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Banacha,
- ograniczenie kubatury budynku dworca autobusowego w celu dostosowania do realnych potrzeb.

Jednocześnie przyjęty do realizacji wariant zagospodarowania terenu umożliwi, po udostępnieniu terenu zajętego pod tory kolejowe, budowę drogi, chodnika i dróg rowerowych do skrzyżowania ulic Sobieskiego/Banacha oraz rozbudowę parkingów lub przeznaczenie części gruntu pod zabudowę. Rozbudowa układu komunikacyjnego nie będzie wymagała ingerencji w nowo wybudowany obiekt dworca i będzie możliwa do realizacji relatywnie niskim kosztem w ciągu jednego sezonu budowlanego po udostępnieniu terenu.

Główną przesłanką do dokonania korekt był brak dostępności terenów zajętych pod tory odstawcze PKP. Mimo wcześniejszych deklaracji o braku konieczności ich przebudowy, na etapie uzgodnień przed ogłoszeniem przetargu spółki kolejowe wskazały konieczność relokacji tych torów na koszt Miasta. Wstępny koszt tych prac oszacowano na 10 milionów złotych. Jest to kwota porównywalna z całkowitymi kosztami realizowanych aktualnie przebudów ulic Legionów Polskich, Zaborowskiej oraz Piłsudskiego. Nakłady takiej wysokości Miasto Słupsk zmuszone byłoby ponieść wyłącznie w celu pozyskania terenu, ograniczając o taką kwotę inwestycje miejskie w kolejnych latach. Kolejną kwestią było niedoszacowanie kosztu Węzła. W oparciu o analogiczne inwestycje realizowane w Polsce biuro Inżyniera Kontraktu wskazało na etapie prac przygotowawczych do realizacji inwestycji, że oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę Węzła według pierwotnych założeń (z rozbudowanymi parkingami i placami manewrowymi oraz odbudową i adaptacją dla celów dworcowych wszystkich budynków magazynowych) mogłyby nawet dwukrotnie przekroczyć zakładany budżet, powodując konieczność wyasygnowania ze środków budżetowych dodatkowo nawet 30 milionów złotych.

Mając powyższe na względzie, wspólnie z biurem Inżyniera Kontraktu Miasto podjęło działania mające na celu realizację wszystkich założeń projektu w obrębie dostępnego terenu (tj. bez terenu aktualnie zajętego po tory odstawcze) i w zakładanym budżecie. Powstało kilkanaście wariantów koncepcyjnych, z których ostateczny został uwzględniony w dokumentacji przetargowej trwającego obecnie przetargu w trybie zaprojektuj i zbuduj.

Odnośnie wynagrodzenia biura Inżyniera Kontraktu, to jest one ryczałtowe i płatne w równych ratach miesięcznych. Pomimo wykonania dodatkowych prac związanych z modyfikacją Programu Funkcjonalno - Użytkowego wynagrodzenie to nie ulegnie zmianie, natomiast zespół Inżyniera Kontraktu zapewni nadzór i rozliczenie prac projektowych oraz budowlanych wszystkich branż Węzła Transportowego w tracie realizacji całej inwestycji.

Pomimo wprowadzonych zmian inwestycja zostanie zrealizowana i rozliczona w zakładanych ramach czasowych, tj. do końca aktualnej perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Na załączonym szkicu oznaczono planowane zagospodarowanie Węzła, wraz z terenami możliwej rozbudowy obiektu oraz sposobem bezpośredniego dojazdu do ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Banacha (kolor zielony). Ponadto w celu zobrazowania skali przedsięwzięcia kolorem żółtym pokazano wielkość obecnego dworca PKS. Nowy Węzeł Transportowy, nawet po ograniczeniach jest obiektem większym od dworca istniejącego , zachowując skalę właściwą dla potrzeb związanych z obsługa autobusowego ruchu regionalnego, krajowego oraz międzynarodowego.

Szczegóły dotyczące trwającego przetargu nieograniczonego, w tym pełną dokumentację przedprojektową można znaleźć na Platoformie Zakupowej Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/342277.