Sprzątanie i odśnieżanie

W ramach utrzymania Miasta na zlecenie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku wykonywane są prace związane z:

 1. bieżącym utrzymaniem czystości pasów drogowych dróg publicznych w strefach A,B,C o ogólnej powierzchni 1.815.000,00 m2,
 2. awaryjnym usuwaniem drzew z pasów drogowych (połamanych, wywróconych podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych).

Mapa stref utrzymania dróg publicznych w Słupsku:

Aby korzystać z map Google Twoja przeglądarka musi obsługiwać JavaScript. Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje Javascript lub jest on wyłączony. Włącz Javascvript i spróbuj ponownie

STREFA A (Chodniki: Eco - Plan, Jezdnie: PGK)
STREFA B (Chodniki: PGK, Jezdnie: PGK)
STREFA C (Chodniki: Ogrody SC, Jezdnie: PGK)

Każda z tych firm posiada ściśle przypisane tereny, za które jest odpowiedzialna.

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. - nr tel. 59 842 56 63
 • Zakład Technicznych Usług Komunalnych Eco - Plan - nr tel. 59 841 76 66
 • Firma Ogrody SC - nr tel. 59 846 53 42
 • Firma odpowiedzialna za usuwanie połamanych drzew: Greenland - nr tel. 500 23 04 54
 • Firma odpowiedzialna za sprzątanie i odśnieżanie przystanków: Firma Ład - nr tel. 59 840 44 70

Wykazy chodników, które znajdują się w utrzymaniu Miasta można pobrać w formacie pdf jako załączniki na poniższej stronie.

Obowiązki właścicieli nieruchomości przyległych do chodników w pasach drogowych

ZIM w Słupsku jako zarządzający drogami zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku w pasach drogowych, jednak za utrzymanie czystości w mieście odpowiedzialny jest nie tylko zarządca drogi.

Ustawodawca obowiązki w tym zakresie przypisał również WŁAŚCICIELOM NIERUCHOMOŚCI, przez których zgodnie z art.2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity dz. u. z 2005r. nr 236, poz. 2008 ze zm.) należy rozumieć współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami.

Ponadto zgodnie z art. 5 pkt 4 ww. ustawy UPRZĄTNIĘCIE BŁOTA, ŚNIEGU, LODU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ Z CHODNIKÓW POŁOŻONYCH WZDŁUŻ NIERUCHOMOŚCI, PRZY CZYM ZA TAKI CHODNIK UZNAJE SIĘ WYDZIELONĄ CZĘŚĆ DROGI PUBLICZNEJ SŁUŻĄCĄ DO RUCHU PIESZEGO POŁOŻONĄ BEZPOŚREDNIO PRZY GRANICY NIERUCHOMOŚCI NALEŻY DO WŁAŚCICIELI.

Standardy oczyszczania

Celem systematycznego utrzymania czystości, miasto Słupsk umownie podzielono na trzy strefy. Drogom zostały przydzielone III standardy oczyszczania, według których są wykonywane prace porządkowe. Umowy obejmują utrzymanie czystości w okresie letnim, tj. od dnia 16 kwietnia do dnia 15 listopada oraz zimowym tj. od dnia 16 listopada do dnia 15 kwietnia
  

Standard

Opis standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustąpieniu opadów śniegu

                                                                        

Dopuszczalne odstępstwa od standardu od stwierdzenia występowania zjawisk

I

 

 

Jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości.

Posypywana na całej długości

 

Dotyczy jezdni i poboczy

- luźny - 2 godziny,

- błoto pośniegowe - 4 godziny ,

- zajeżdżony - nigdy

- zaspy - nigdy

- gołoledź - 2 h,

- szron - 2 h,

- szadź - 2 h,

- pośniegowa - 2 h,

- lodowica - 4 h.

 

Standard

Opis standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustąpieniu opadów śniegu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu od stwierdzenia występowania zjawisk

II

 

 

Jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości.

Posypywana na całej długości.

- luźny - 4 godziny

- błoto pośniegowe - 6 godzin,

- zajeżdżony - występuję ( cienka warstwa nie utrudniająca ruchu )

- gołoledź - 3 h,

- szron - 3 h,

- szadź - 3 h,

- pośniegowa - 6 h,

- lodowica - 6 h.

 

Standard

Opis standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustąpieniu opadów śniegu

 Dopuszczalne odstępstwa od standardu od stwierdzenia występowania zjawisk

III

 

 

Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na:

- skrzyżowaniach,

- odcinkach o pochyleniu > 4%,

- innych miejscach ustalonych przez Zamawiającego

- luźny: 6 godzin,

- zajeżdżony: występuje,

- zaspy, języki śniegowe: lokalnie : 6 godzin,

 

- gołoledź - 6 h,

- szron - 6 h,

- szadź - 6 h,

- pośniegowa - 8 h,

- lodowica - 6 h.

Na bieżąco wykonywane są prace porządkowe polegające na:

w okresie letnim:

 • zamiataniu jezdni, parkingów, chodników i alejek mechanicznie lub ręcznie wraz
  ze zbieraniem i usuwaniem nieczystości,

 • w przypadku wystąpienia temperatury powyżej 35 st. C (w słońcu) jezdnie o nawierzchniach asfaltowych będą sukcesywnie polewane wodą,

 • wyhakaniu i usunięciu porostu w ciągach pieszych,

 • oczyszczeniu terenów zieleni w pasach drogowych; roboty te obejmują w swym zakresie następujące elementy: zbieranie zanieczyszczeń z trawników, krzewów, różanek, odrostów, misek i krat zabezpieczających drzewa, oczyszczanie krawężników przy trawnikach oraz chodników z chwastów tzw. gracowanie

w okresie zimowym:

W przypadku wystąpienia opadów śniegu i śliskości zimowej Wykonawcy mają obowiązek:

 • wprowadzenia niezbędnej ilość sprzętu i osób potrzebnych do wykonania zadania,

 • łagodzenia skutków śliskości zimowej poprzez posypywanie nawierzchni jezdni i parkingów wskazanymi przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej środkami oraz odpłużanie śniegu,

 • patrolowania i kontrolowania stanu czystości na obsługiwanych pasach drogowych i przekazywanie bieżących informacji Zamawiającemu,

 • posypywania parkingów i chodników wyłącznie piaskiem,

 • mechanicznego oczyszczania obsługiwanych ulic w okresie występowania odpowiednich warunków atmosferycznych, łącznie z wywozem nadmiaru śniegu na miejsce wskazane przez Zamawiającego,

 • zawiązania współpracy ze stacją meteorologiczną prognozującą pogodę dla m. Słupska,

 • zapewnienia lokalizacji bazy zaplecza technicznego w granicach administracyjnych miasta Słupska lub najbliższej okolicy, umożliwiającą na jej terenie stacjonowanie i przechowywanie wymaganego sprzętu, piasku, wyposażoną w faks oraz środki łączności (np. telefon, CB radio). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stanowisko dyspozytorskie czynne całą dobę przez 7 dni w tygodniu z bezpośrednim kontaktem telefonicznym z Zamawiającym oraz Strażą Miejską i Policją - telefon alarmowy. Zapewnienie składowiska dla materiałów stosowanych do łagodzenia śliskości zimowej,

 • zapewnienie stanowiska do wytwarzania solanki wraz ze zbiornikiem na solankę,

 • do zapobiegania i zwalczania śliskości na jezdniach są stosowane następujące materiały:

- chlorek sodu suchy NaCl zwilżony solanką (o stężeniu 20%),

 • zgromadzenie na składowisku:

- soli NaCl w ilości wystarczającej na minimum 10 posypań obsługiwanych tras w sezonie zimowym oraz utrzymanie niezbędnego zapasu na bieżąco, piasku na bieżąco, zapewnienie dostawy chlorku wapnia Ca Cl2 do zwalczania śliskości.

Wykaz ulic w poszczególnych standardach utrzymania dostępny jest w formacie pdf jako załącznik do powyższej informacji.

załączniki
pobierzWykaz ulic w poszczególnych standardach utrzymania
pobierz (85kb)
pobierzWykaz chodników w utrzymaniu ZIM w strefach A i C
pobierz (179kb)
pobierzWykaz chodników w utrzymaniu ZIM w strefie B
pobierz (138kb)