Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta

Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta

umowa na przebudowę podpisana

W ubiegłym tygodniu ZIM w Słupsku zawarł umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę ulicy Zygmunta Augusta.

Przewidziane do wykonania na tej ulicy prace polegać będą na przebudowie istniejącej jezdni wraz z wydzieleniem na niej pasów ruchu dla rowerów, budowie i przebudowie chodników, zjazdów prowadzących na działki przyległe, modernizacji skrzyżowań oraz peronów przystankowych. Wydzielone zostaną dwa pasy jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych w obu kierunkach o szerokości 3,0 m każdy i po ich zewnętrznych stronach dwa pasy dla ruchu rowerowego o szerokości 1,5 m każdy. Przebudowana zostanie także kanalizacja deszczowa, a oświetlenie drogowe zostanie wymienione na energooszczędne. Zmiana odczuwalna będzie także na skrzyżowaniach ul. Jana Karola Chodkiewicza, Stanisława Żółkiewskiego oraz Bolesława Chrobrego, które zostaną wyniesione. Wyniesienia skrzyżowań uspokoją ruch na jezdni, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

W projekcie przewidziano także wydzielenie i budowę miejsc postojowych, które będą usytuowane równolegle do jezdni o szerokości 3 m i nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Oprócz tego, o nowe nasadzenia zostanie uzupełniona zieleń drogowa.

Inwestycja zostanie zrealizowana w okresie do 31 października 2021 r. Szacunkowa wartość inwestycji osiągnęła kwotę 5.720.318,43 zł, z czego dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżet państwa wynosi 4.576.254.74 zł (80%), a wkład własny Słupska 1.144.063,69 zł (20%).

Zadanie zostanie wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności węzła transportowego w Słupsku o znaczeniu krajowym poprzez przebudowę ulicy Zygmunta Augusta (nr 116281 G”. Realizowane będzie w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024.

Stan przed przebudową: