Nowy przebieg DK 21 w Słupsku

Ogólna charakterystyka ringu miejskiego

 

Inwestycja pn. "Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku" jest współfinansowana w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na podstawie umowy
nr POIS.08.02.00-00-082/14-00 z dnia 18.03.2014r. i Aneksu nr POIS.08.02.00-00-082/14-01 z dnia 10.04.2015r.

 

Coraz większe ograniczenia w ruchu drogowym wynikające z układu drogowego Słupska oraz rosnącej ilości pojazdów są przyczyną opracowania koncepcji budowy ringu miejskiego - dwujezdniowej drogi międzydzielnicowej pozwalającej na komunikację lokalną oraz tranzytową z pominięciem centrum miasta.

C H A R A K T E R Y S T Y K A    Z A D A N I A :

Droga połączy ul. Poznańską z ul. Portową i stanowić będzie nowy przebieg drogi krajowej nr 21.

Początek opracowania zlokalizowany jest na istniejącym skrzyżowaniu na ul. Poznańskiej (średnie rondo dwupasowe), na którym doprojektowany jest nowy wlot drogi dwujezdniowej dwupasowej. Do ul. Grottgera droga przebiega po nowym śladzie. Na tym odcinku projektowane są skrzyżowania typu średnie rondo dwupasowe na ul. Przemysłowej oraz na ul. Grottgera. Projektowane jest również przejście wiaduktem przez tereny linii kolejowej Gdańsk Główny - Stargard Szczeciński. Dalszy przebieg trasy na odcinku od ul. Grottgera do ul. Szczecińskiej stanowi istniejąca ul. Koszalińska rozbudowywana do przekroju dwujezdniowego dwupasowego. Na omawianym odcinku występują liczne zjazdy oraz skrzyżowania z istniejącymi ulicami - zapewniające obsługę komunikacyjną terenów przyległych do drogi. Za skrzyżowaniem z ul. Szczecińską projektowana droga biegnie po śladzie ul. 11 Listopada aż do skrzyżowania z ulicami Legionów Polskich i Piłsudskiego. Na odcinku przebiegu po trasie ul. 11 Listopada projektowane jest skrzyżowanie typu średnie rondo dwupasowe z ul. Gen. Andresa oraz liczne zjazdy i skrzyżowania z ulicami lokalnymi.

Ul. 11 Listopada jest rozbudowywana do przekroju dwujezdniowego dwupasowego.

Na ulicach Rzymowskiego i Zaborowskiej zaprojektowano pętlę autobusową. Ruch na pętli sterowany sygnalizacją świetlną.

Od skrzyżowania: ul. Legionów - 11 Listopada - Piłsudskiego, trasa biegnie na długości około 500m po śladzie ul. Piłsudskiego. Ulica Piłsudskiego rozbudowana będzie do przekroju dwujezdniowego dwupasowego. Odcinek trasy od ul. Piłsudskiego do ul. Braci Staniuków projektowany jest po nowym śladzie. Na połączeniach trasy z ul. Piłsudskiego i Braci Staniuków projektowane są średnie ronda dwupasowe. Na nowoprojektowanym odcinku trasy występują skrzyżowania typu średnie rondo dwupasowe z ulicami: Banacha, 3 - Maja, Konarskiego oraz zjazdy i skrzyżowania na prawe skręty.

Odcinek od ul. Braci Staniuków do ul. Portowej składa się z dwóch części. Część pierwsza obejmująca przebieg trasy po śladzie ul. Braci Staniuków posiada przekrój dwujezdniowy, dwupasowy i zakończona jest średnim rondem jednopasowym oraz rozplotem jezdni. Część druga obejmuje jednojezdniowy odcinek trasy z przejściem wiaduktem nad linią kolejową relacji Słupsk - Ustka do ul. Portowej. Za przedmiotowym wiaduktem projektowane jest skrzyżowanie typu średnie rondo jednopasowe - zapewniające dostęp do terenów specjalnej strefy ekonomicznej.

Projektowana trasa kończy się na ul. Portowej skrzyżowaniem typu średnie rondo jednopasowe.

Zadanie podzielono na trzy etapy:

Etap I
Budowa i przebudowa ul. Koszalińskiej wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi. 

1840 metrów dwujezdniowej drogi o jezdniach szerokości 7 metrów, 2 ronda, 61 metrowej długości wiadukt nad torami PKP.

Etap II
Przebudowa i budowa ulic 11 Listopada, Piłsudskiego oraz Rejtana na odcinku od ulicy Szczecińskiej do Grunwaldzkiej
3269 metrów dwujezdniowej drogi o jezdniach szerokości 7 metrów, 6 rond.

Etap III
Przebudowa ulicy Braci Staniuków oraz budowa połączenia do ulicy Portowej przez SSSE
1377 metrów dwujezdniowej i jednojezdniowej  drogi o szerokości jezdni 7 metrów, 3 ronda, 32 metrowej długości wiadukt nad torami PKP.

Parametry techniczne układu drogowego:

  • klasa techniczna drogi - G
  • prędkość projektowa - 50 km/h, 60 km/h
  • szerokość pasa ruchu - 3,5m (min. 3,0m)
  • szerokość chodnika - 2,0 m (min. 1,5m)
  • szerokość drogi rowerowej - 2,0 m
  • kategoria ruchu - KR 4
  • rodzaj nawierzchni - bitumiczna
  • długość projektowanej trasy - około 6,5km

Wybudowana zostanie droga dwujezdniowa dwupasowa - za wyjątkiem odcinka od skrzyżowania z ul. Braci Staniuków do skrzyżowania z ul. Portową, na którym droga posiada przekrój jednojezdniowy dwupasowy.

 

  Ogólna powierzchnia inwestycji - ok. 41ha, w tym:

  • jezdnie bitumiczne - 140.000m2,
  • chodniki i ścieżki rowerowe - 54.000 m2.