Badania archeologiczne na bulwarach rzeki Słupi

Badania archeologiczne na bulwarach rzeki Słupi

rozpoczęcie prac

„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Umowa o dofinansowanie nr: RPPM.08.01.02-22-0001/17-00 z dnia 04 grudnia 2017 r.

W związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie bulwarów rzeki Słupi rozpoczynają się związane z tą inwestycją badania archeologiczne. W pierwszej kolejności badania prowadzone są w pobliży Baszty Czarownic i są one częścią większych prac archeologicznych, które będa prowadzone podczas robót na zachodnim brzegu Słupi.

Prace będą miały charakter badań ratowniczych wyprzedzających, archeologicznych badań sondażowych oraz o charakterze nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi pracami ziemnymi wykonywanymi podczas przebudowy. Wymóg przeprowadzenia takich prac wynika z faktu, że przebudowywana infrastruktura zlokalizowana jest w strefie pełnej ochrony archeologicznej, w strefie miasta polokacyjnego oraz w strefie częściowej ochrony archeologicznej. 

Celem badań jest uczytelenienie i zidentyfikowanie pierwotnego obszaru granic osadnictwa średniowiecznego, nowożytnego, reliktów zabudowy murowanej i drewnianej, elementów urządzeń komunikacyjnych, poziomów użytkowania, elementów wczesnego osadnictwa, a także wykorzystanie wyników prac archeologicznych do określenia i oznaczenia zabudowy miejskiej wraz z infrastrukturą.

Badania prowadzone będą w sąsiedztwie dawnego kościoła św. Mikołaja, w miejscu przypuszczalnego cmentarza (archeologiczne badania sondażowe wyprzedzające inwestycję), wzdłuż ciągu pieszego na zachodnim brzegu rzeki (badania sondażowe) oraz na terenie budowy nowych kładek przez rzekę przy Baszcie Czarownic (interwencyjne badania wyprzedzające inwestycję). Poza tym wszelkie roboty ziemne prowadzone będą pod nadzorem archeologicznym z możliwością wykonania wykopów sondażowych w miarę potrzeb.

Wszelkie zabytki, które zostaną uzyskane podczas badań przekazane zostaną do Muzeum Pomorza Środkowego, co łącznie z opracowaną dokumentacją z przeprowadzonych badań wzbogaci wiedzę historyczną o naszym Mieście.

Prace prowadzi Firma Archeologiczna GLESUM z Gdańska, która w 2017 roku prowadziła w Słupsku badania na Starym Rynku.