Aktualności

Wydarzenia związane z realizacją inwestycji

 

Inwestycja pn. "Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku" jest współfinansowana w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na podstawie umowy
nr POIS.08.02.00-00-082/14-00 z dnia 18.03.2014r. i Aneksu nr POIS.08.02.00-00-082/14-01 z dnia 10.04.2015r.

 Podpisano umowę z konsorcjum firm MP-MOSTY Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Dekerta 18 oraz INKO Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie ul. Dworcowa 18/6 na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją Projektu Projektu nr POIiŚ 8.2-32 pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.2: Drogi krajowe poza siecią TEN-T.

 

Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należeć będzie m.in.:
- zarządzanie Projektem na etapie jego realizacji,
- odpowiedzialność za proces inwestycyjny Projektu,
- koordynacja rzeczowej realizacji Projektu,
- odpowiedzialność za nadzór Projektu,
- odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów i rezultatów,
- odpowiedzialność za monitoring i ewaluację Projektu,
- przygotowywanie sprawozdań z realizacji Projektu,
- odpowiedzialność za budżet Projektu,
- koordynacja prac w fazie rozliczania Projektu,
- rozliczenie Projektu (kosztorys powykonawczy),
- profesjonalny i kompetentny nadzór inwestorski nad realizacją Etapu I, Etapu II i Etapu III,
- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją dokumentacji projektowej dla Etapu I, Etapu II i Etapu III,
- administrowanie, koordynowanie i kontrolowanie wszystkich umów zawartych w ramach Projektu,
- nadzór nad oddaniem do użytkowania, przegląd kompletnej dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej, przedłożenie jej Zamawiającemu w ilości ustalonej z Zamawiającym wraz z wersją elektroniczną oraz inną dokumentacją związaną z nadzorowanymi pracami, w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

  • 7 stycznia2015 roku

    Przed budowanym wiaduktem przy nowym odcinku ulicy Koszalińskiej zorganizowano cotygodniową konferencję prasową Prezydenta Miasta Słupska. Prezydent Robert Biedroń przedstawił swojego nowego zastępcę - Marka Biernackiego. Prezydent przekazał symbolicznie swojemu zastępcy bloczek budowlany oraz kielnię.


     
  • 8 maja 2014 roku
  • 7 maja 2014 roku

Pan Maciej Kobyliński - Prezydent Miasta Słupska oraz pan Damian Kryszewski - kierownik budowy symbolicznie zainaugurowali realizację inwestycji.
Rozpoczęto prace związane z budową sieci uzbrojenia przy ulicy Rejtana (II etap) oraz prace ziemne na trasie połączenia ulic Braci Staniuków i Portowej (III etap).


  • 28-30 kwietnia 2014 roku

Przekazano plac budowy Wykonawcy Robót firmie Budimex Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

  • 25 kwietnia 2014 roku

Podpisanie umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego pod nazwą „Nowy przebieg DK nr 21 w Słupsku”. Umowę ze strony miasta podpisał Jarosław Borecki, Zastępca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. Ze strony wykonawcy, firmy Budimex Budownictwo Sp. z o.o. z Warszawy umowę podpisał Pan Dyrektor Artur Popko. Podpisanie umowy uświetnił swoją obecnością Maciej Kobyliński, Prezydent Miasta Słupska oraz zaproszeni goście.