Przetargi


próg zamówieniaponiżej progów unijnych
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP2018-07-26
nazwa zamawiającegoZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
numer zamówieniaZIM.ZP.IV.341/24/18
rodzaj zamówieniaroboty budowlane
nazwa zamówieniaPrzebudowa z rozbudową ulicy Zaborowskiej oraz budowa ulicy Legionów Polskich w ramach zadania pn. Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku
termin realizacji przedmiotu zamówienia2019-08-31
tryb zamowieniaprzetarg nieograniczony
wadium80 000,00 PLN
kryteria oceny ofert i ich znaczenie1) Cena - waga 60 %; 2) Okres gwarancji na wykonane zamówienie - waga 40 %
miejsce składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniuZarząd Infrastruktury Miejskiej W Słupsku
ul. Przemysłowa 73
76-200 Słupsk
pok. nr 101 (sekretariat)
termin składania ofert2018-08-14
godz. 10:00
ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 26.07.2018 r. zamieszczone w BZP pod nrem 595181-N-2018 » pobierz (56KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w dniu 07.08.2018 r. w BZP pod nr 500188154-N-2018 » pobierz (14KB)
osoba upoważniona do kontaktówW zakresie przedmiotu zamówienia:
Magdalena Piechowska - Główny Specjalista Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku,
Tomasz Orłowski - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji ZIM w Słupsku.
W zakresie procedury:
Ludmiła Wiczkowska - Inspektor Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku,
Grzegorz Warsiński - Specjalista Działu Zamówień Publicznych ZIM w Słupsku.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz treśćSIWZ z załącznikami od nru 1 do nru 7 » pobierz (251KB)
Załącznik nr 8a do SIWZ ul. Legionów Polskich - Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego zawierający projekt zagospodarowania terenu wraz z BIOZ, branżę drogową, sanitarną, energetyczną » pobierz (33471KB)
Załącznik nr 8b do SIWZ ul. Legionów Polskich - Projekt stałej organizacji ruchu (DOR) » pobierz (3718KB)
Załącznik nr 8c do SIWZ ul. Legionów Polskich - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) » pobierz (6037KB)
Załącznik nr 8d do SIWZ ul. Legionów Polskich - Przedmiar robót zawierający wszystkie branże » pobierz (259KB)
Załącznik nr 9a do SIWZ ul. Zaborowskiej: - branża drogowa, w tym: opis techniczny, BIOZ, rysunki od nr 1-8, STWiORB i przedmiar robót wraz z organizacją ruchu » pobierz (20200KB)
Załącznik nr 9b do SIWZ ul. Zaborowskiej: - branża elektryczna (budowa i przebudowa oświetlenia drogowego, przebudowa sieci elektroenergetycznej), w tym projekt: (część opisowa, część techniczna z rysunkami, BIOZ), przedmiar robót i STWiORB » pobierz (24369KB)
Załącznik nr 9c do SIWZ ul. Zaborowskiej: - branża sanitarna, w tym opis techniczny wraz z BIOZ, rysunki od nr S1 do nr S4, przedmiar robót i STWiORB » pobierz (14230KB)
Załącznik nr 9d do SIWZ ul. Zaborowskiej: - stała organizacja ruchu, w tym opis techniczny, rysunki (przedmiar robót i STWiORB dot. stałej organizacji ruchu ujęte są w branży drogowej - zał. nr 9a) » pobierz (10828KB)
Załącznik nr 9e do SIWZ ul. Zaborowskiej: - zieleń, w tym inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarowania drzewostanem (przedmiar robót i STWiORB dot. zieleni ujęte są w branży drogowej - zał. nr 9a) » pobierz (9334KB)
tresć zapytań wraz z odpowiedziami
zobacz treśćZamawiający pismem z dnia 07.08.2018 r. znak ZIM.ZP.II.341/24/5/18 udzielił wyjaśnień i dokonał zmiany treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, w tym zmiana terminu składania i otwarcia ofert » pobierz (4546KB)
Zamawiający pismem z dnia 09.08.2018 r. znak ZIM.ZP.III.341/24/6/18 udzielił wyjaśnienia na pytanie » pobierz (378KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz treśćInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP » pobierz (337KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania - pismo znak: ZIM.ZP.IV.341/24/8/18 z dnia 7.09.2018 r. » pobierz (453KB)
Ogłoszenie w BZP nr 500218377-N-2018 z dnia 12-09-2018r. - unieważnienie postępowania » pobierz (32KB)