Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi

zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73, zaprasza do przedstawienia oferty na zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)  pn.:


„Opracowanie studium wykonalności wraz z informacją potrzebną do wypełnienia wniosku o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu pn. „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi”” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020, oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.”

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 22 czerwca 2018 r. do godz. 12.00;
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22 czerwca 2018 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73.

W załączeniu treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

załączniki
pobierzZapytanie ofertowe
pobierz (3722kb)
pobierzFormularz ofertowy
pobierz (82kb)
pobierzWykaz usług
pobierz (18kb)
pobierzWykaz osób
pobierz (19kb)
pobierzWzór umowy
pobierz (114kb)
pobierzInformacja o wyborze oferty
pobierz (283kb)