Zajęcie pasa drogowego pod handel

Zajęcie pasa drogowego pod handel

 Wymagane dokumenty
Wniosek zawierający oznaczenie wnioskodawcy, miejsce handlu (w tym powierzchnię), czas zajęcia pasa drogowego.

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73. Informacji udzielają inspektorzy Działu Uzgodnień i Zezwoleń tel. 59 848-37-30 oraz 59 848-37-31.

Opłaty
Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z uchwałą Nr XX/259/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/208/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska.

Termin i sposób załatwienia
Rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Zezwolenie następuje przez wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Infrastruktury Miejskiej. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej

załączniki
pobierzwniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na prawach wyłączności
pobierz (102kb)
pobierzU- 4B wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności - handel Wszystkich Świętych
pobierz (103kb)