Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

 Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający oznaczenie wnioskodawcy, lokalizację, wielkość powierzchni planowanej do zajęcia, sposób wykorzystania terenu, planowany okres zajęcia pasa drogowego. Do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny lokalizacji.

W przypadku zajęcia pasa drogowego pod 'ogródek konsumpcyjny' należy załączyć dodatkowo: opinię plastyka miejskiego, pozytywną opinię Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku w zakresie możliwości podawania napojów alkoholowych (w przypadku podawania napojów alkoholowych), decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego odnośnie spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub obrocie środkami spożywczymi.

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73. Informacji udzielają inspektorzy Sekcji Uzgodnień i Zezwoleń tel. 59 848-37-31.

Opłaty
Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z uchwałą Nr XX/259/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/208/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska.

Termin i sposób załatwienia
Rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Zezwolenie następuje przez wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Infrastruktury Miejskiej. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

załączniki
pobierzwniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na prawach wyłączności pod ogródek konsumpcyjny
pobierz (102kb)
pobierzwniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na prawach wyłączności pod zieleniec, ogródek, itp..
pobierz (101kb)
pobierzwniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego dla istniejącego obiektu budowlanego
pobierz (101kb)