Zajęcie pasa drogowego na czas robót

Zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót w pasie drogowym

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający oznaczenie wnioskodawcy, opis wykonywanych w pasie drogowym robót: miejsce robót, czas, wykonawca. Do wniosku należy dołączyć projekt organizacji ruchu w czasie wykonywania robót lub plan zabezpieczenia robót.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73. Informacji udzielają inspektorzy Działu Uzgodnień i Zezwoleń tel. 59 848-37-30 oraz 59 848-37-31.

Opłaty

Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z uchwałą Nr XX/259/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/208/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska.

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Zezwolenie następuje przez wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Infrastruktury Miejskiej. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

załączniki
pobierzWniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
pobierz (35kb)
pobierzWniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
pobierz (36kb)