Koncepcje architektoniczne

Węzeł transporotwy

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.03.01.00-00-002/15

Miasto Słupsk w ramach Działania 3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego RPO WP 2007-2013 realizuje projekt pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”. Przedmiotem projektu jest sporządzenie dokumentacji przygotowawczej, niezbędnej do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 inwestycji ujętej w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska. W ramach projektu opracowywany jest program funkcjonalno-użytkowy dla zadania inwestycyjnego, polegającego na utworzeniu węzła integrującego system transportu zbiorowego MOF Słupska. Stanowić on będzie podstawę ustalania planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych. Celem opracowania jest wielokierunkowa analiza przedsięwzięcia uwzględniająca zarówno aspekt ekonomiczny, techniczny jak i społeczny. 

Program funkcjonalno - użytkowy określi: 
1) sposób rozbudowy lub budowy tunelu pod dworcem PKP,
2) przebudowę ciągów komunikacyjnych,
3) utworzenie stanowisk dla autobusów dalekobieżnych oraz dla autobusów regionalnych i miejskich,
4) budowę ciągów pieszo-rowerowych umożliwiających dojście i dojazd do węzła,
5) parking dla autokarów, parkingi Park&Ride, Bike&Ride i Kiss&Ride, 
6) oświetlenie, stojaki dla rowerów i inne elementy małej architektury oraz statycznej i elektronicznej informacji pasażerskiej,
7) montaż zadaszenia i wiat w obrębie dojść do węzła. 
Skomunikowanie dwóch części miasta tunelem pieszo - rowerowym przyczyni się do rozwoju terenów przyległych do węzła i rewitalizacji miasta poprzez ożywienie zachodniej i wschodniej jego części. W kontekście społecznym budowa węzła transportowego w znaczący sposób zwiększy dostępność do transportu zbiorowego w ramach zintegrowanej infrastruktury. Przyczyni się do uzyskania oszczędności czasu w zakresie zmiany środków podróży. Będzie to miało pozytywne oddziaływanie na możliwość korzystania ze środków transportu zbiorowego w podróżach do i z pracy. Dzięki stworzeniu węzła zintegrowane zostaną różne formy transportu zbiorowego: transport indywidualny, pieszy, rowerowy, miejski autobusowy, autobusowy regionalny, autobusowy międzynarodowy oraz kolejowy lokalny, regionalny i krajowy.
Całkowity koszt opracowania dokumentacji: 403 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 282 100 zł.
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013