e.Bilet

e.Bilet

Kup bilet okresowy bez wychodzenie z domu.

Jeżeli posiadasz bankowe konto internetowe, masz dostęp do drukarki i nie chcesz stać w kolejce w Centrum Obsługi Klienta kup bilet przez internet. Szczegóły oferty zawiera  poniższy Regulamin:

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ZIM SŁUPSK zwanej dalej Regulaminem

Warunkiem skorzystania z zakupu przez internet jest:

 1. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie między Użytkownikiem, a ZIM w Słupsku oraz jest jednoznaczne z akceptacją następujących wymagań technicznych:

  1. dostep do sieci internet z możliwością płatności elektronicznych,,

  2. zainstalowanie w systemie przeglądarki internetowej,

  3. podłączenie do systemu sprawnej drukarki umożliwiającej wydruk biletu.

Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni przedstawionych warunków i/albo nie spełnia wymagań technicznych, dalsze korzystanie z systemu jest niemożliwe.

§ 1 Zakres

 1. Regulamin dotyczy zakupu biletów komunikacji miejskiej w Słupsku za pośrednictwem strony internetowej (zimslupsk.com) za pomocą kart kredytowych i przelewów elektronicznych.

§ 2 Definicje

 1. ZIM - Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk, NIP 839-284-12-46 będący jednostką sprzedającą bilety komunikacji miejskiej.

 2. Użytkownik - każda pełnoletnia osoba korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu komunikacji miejskiej; zamiennie użytkownik może być określony jako Klient, Pasażer. Użytkownikiem jest także osoba która dokonuje zakupu biletu w imieniu innej osoby. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu komunikacji miejskiej ponosi pasażer.

 3. Dotpay - operator płatności elektronicznych.

 4. e.Bilet - system sprzedaży elektronicznej umożliwiający wygenerowanie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy, wydrukowanego samodzielnie przez Użytkownika, ważny na wszystkich liniach w określonej strefie obszarowej oraz w ściśle określonym przedziale czasowym wraz z dokumentami wymaganymi przez ZIM.

 5. Umowa zakupu e.Biletu - umowa zawarta pomiędzy użytkownikiem, a ZIM na korzystanie z komunikacji miejskiej w ramach zakupionego biletu.

§ 3 Zakup biletu

 1. Użytkownik na stronie internetowej ZIM wybiera zakładkę e.Bilet po czym dokonuje wyboru biletu pod względem podziału na strefy, wyboru ulgi oraz terminu ważności biletu.

 2. Zakup biletu następuje dopiero po potwierdzeniu i autoryzacji transakcji elektronicznej.

 3. Można zakupić bilet z wyprzedzeniem oferowanym przez system sprzedaży, jednakże w każdym przypadku, datą początkową może być najwcześniej dzień następujący po dniu w którym Użytkownik dokonuje zamówienia.

 4. Bilet zostanie przesłany przez system dopiero po dokonaniu i weryfikacji płatności, która jest uzależniona od wyboru kanału płatności przez Użytkownika. ZIM nie odpowiada za nieterminowe przesłanie płatności przez kanał płatności wybrany przez Użytkownika.

 5. Użytkownik wypełnia pole numer dokumentu (w zależności od biletu system podpowiada nam z jakim dokumentem bilet będzie ważny w przypadku kontroli biletów w autobusach komunikacji miejskiej).

 6. Pełna odpowiedzialność za prawidłowe podanie numeru dokumentu do biletu spoczywa na Użytkowniku.

 7. W jednej transakcji można zakupić dowolną liczbę biletów.

 8. Polem obowiązkowym do wypełnienia jest adres mailowy, na który operator wysyła potwierdzenie dokonania płatności.

 9. Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 10. Aby dokonać płatności wybieramy formę płatności jaka chcemy dokonać zapłaty i wypełniamy pola wymagane przez operatora systemu.

 11. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Dotpay zapewnia bezpieczne realizowanie transakcji. W trakcie autoryzacji w systemach płatniczych sprzedający nie uzyskuje żadnych danych o koncie Użytkownika.

 12. Po pomyślnym dokonaniu zakupu i płatności za bilet użytkownik otrzymuje drogą mailową na swoją skrzynkę potwierdzenie po czym użytkownik na posiadanym sprzęcie drukuje bilet komunikacji miejskiej.

 13. Dokonanie zakupu e.Biletu jest zawarciem wiążącej Umowy pomiędzy Użytkownikiem, a ZIM oraz oznacza całkowitą akceptację Regulaminu oraz warunków dotyczących oferty, stosowanych cen oraz braku możliwości zwrotu biletu.

§ 4 Zmiany, zwroty i operacje dodatkowe w zakupionych biletach.

 1. Użytkownik po dokonaniu zakupu i płatności za bilet nie ma prawa do jego zwrotu.

 2. W przypadku zagubienia biletu Użytkownik ma prawo wydrukować go sobie ponownie, dlatego zalecane jest zachowanie maila potwierdzającego płatność do czasu wygaśnięcia ważności biletu.

 3. W przypadku utraty dokumentu wymaganego wraz z biletem należy udać się do Centrum Obsługi Klienta wraz z zaświadczeniem wydanym przez uprawnione do tego organa i instytucje.

§ 5 Wystawianie faktur VAT

 1. Bilet internetowy nie jest fakturą VAT.

 2. ZIM wystawia fakturę VAT w przypadku zakupu e.Biletu po zaznaczeniu pola "Chcę otrzymać fakturę VAT".

 3. Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT Użytkownik podaje wypełniając wymagane pola po czym zatwierdza ją do wydruku.

 4. Faktura VAT przesyłana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany przez Użytkownika do potwierdzenia płatności.

 5. Zgodnie z rozdziałem 4 § 12 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. Wystawiona faktura jest ważna bez podpisow odbiorcy oraz wystawiajacego. Archiwizacja wymaga wydrukowania przesłanej faktury VAT.

§ 6 Prawa i obowiązki stron

 1. Zakup e.Biletu komunikacji miejskiej jest umową cywilno-prawną zawieraną pomiędzy ZIM w Słupsku, a Użytkownikiem za pomocą strony internetowej www.zimslupsk.com.

 2. Użytkownik zobowiązany przy korzystaniu z zakupu e.Biletu przestrzegać niniejszy Regulamin.

 3. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych.

 4. Użytkownik dokonując zakupu e.Biletu i akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że znane są mu przepisy prawa cywilnego i karnego dotyczące działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym oraz wynikające z tego konsekwencje.

 5. ZIM ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy Użytkownik nie stosuje się do postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych niezbędnych do zakupu biletu.

 6. Wszelkie reklamacje dotyczace realizacji zakupu e-Biletu są przyjmowane w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty realizacji zakupu e.Biletu.

 7. W składanej reklamacji winny sie znaleźć wszystkie niezbedne informacje o transakcji oraz pełna dokumentacja dotycząca przedmiotu reklamacji.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. System e.Bilet nie przetwarza danych osobowych Użytkowników w rozumieniu art. 23 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celu realizacji internetowej sprzedaży biletów.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) oraz Przepisów porządkowych i taryfowych stosowanych w sieci ZIM Słupsk.

 3. Regulamin jest ważny od 01 grudnia 2010 roku.