Realizacja zadania - etap II - Rok 2015

 

Inwestycja pn. "Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku" jest współfinansowana w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na podstawie umowy
nr POIS.08.02.00-00-082/14-00 z dnia 18.03.2014r. i Aneksu nr POIS.08.02.00-00-082/14-01 z dnia 10.04.2015r.

10.01.2015r.

II etap inwestycji pn. "Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku".

Trwają prace przy układaniu kostki kamiennej na zatokach autobusowych, wykonywana jest kanalizacja teletechniczna pomiędzy ulicami Banacha i Piłsudskiego, trwają prace ziemne przy budowie skrzyżowania ulic Rejtana i Konarskiego oraz przy ul. 11 Listopada. Prowadzone są prace utrzymaniowe, zabezpieczające i porządkowe.24.02.2015r.

 

Przy ul. Koszalińskiej i Rejtana wykonywane są nasypy oraz prace brukarskie przy chodnikach i drodze dla rowerów. Zakończyła się budowa muru oporowego przy kościele Św. Maksymiliana Kolbe. Postępują prace brukarskie przy ustawianiu krawężników na wylotach skrzyżowań oraz zjazdach publicznych. Dobiega końca wykonywanie pali fundamentowych pod ekrany akustyczne przy ul. Koszalińskiej oraz rozpoczęło się ich wykonywanie przy ul. 11 Listopada i Rejtana. Ponadto prowadzone są prace utrzymaniowe, zabezpieczające i porządkowe.

 


18.03.2015r.

Postępują prace brukarskie przy ustawianiu krawężników na wylotach skrzyżowań oraz zjazdach publicznych. Dobiega końca wykonywanie pali fundamentowych pod ekrany akustyczne przy ul. 11 Listopada i Rejtana oraz rozpoczęło się ich wykonywanie przy ul.Piłsudskiego. Trwają roboty przy ustawianiu krawężników na skrzyżowaniu ulic Rejtana i Piłsudskiego oraz wykonywanie robót brukarskich przy chodnikach i drogach dla rowerów pomiędzy ulicami Grunwaldzką i Konarskiego, wykonano roboty ziemne przy skrzyżowaniu ulic Rejtana i Konarskiego.


15.04.2015r.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na odcinkach:
pod chodnik: w km 2+010÷2+060SP, w km 2+100÷2+218 SP;
pod chodnik i ścieżkę rowerową: w km 1+916÷2+010 SP;
pod zatokę autobusową: w km 3+150÷3+220;
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa gr.10cm na odcinku:
pod chodnik w km 2+010÷2+060SP, 2+100÷2+218SP; pod chodnik i ścieżkę rowerową w km 1+916÷2+010SP; Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa gr. 16cm pod zatokę autobusową w km 3+150÷3+220, Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych na odcinkach: pod warstwę podbudowy: zjazdy w km: 3+035,3+130,ul. Andersa; pod warstwę wiążącą  w km: 2+390÷2+600SL, 2+600÷2+820SL, 2+820÷2+880SL z rondem, 2+880÷3+190SL:
Skropienie warstw konstrukcyjnych na odcinkach: pod warstwę podbudowy: zjazdy w km: 3+035,3+130,ul. Andersa;
pod warstwę wiążącą  w km: 2+390÷2+600SL, 2+600÷2+820SL, 2+820÷2+880SL z rondem, 2+880÷3+190SL: Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 16-20 cm na odcinku: rondo w km 0+510  +  ul. Konarskiego, w km 0+450÷0+480SL, w km 0+450÷0+480SP,  w km 3+170÷3+230SL, zjazdy w km : 0+718, 3+035, 3+130, zjazd z ronda ul. Andersa;


20.05.2015r.

Rozbiórka nawierzchni bitumicznej na:
 ul. Piłsudskiego(jezdnia lewa), ul. 11 Listopada (jezdnia prawa)
Rozbiórka podbudowy tłuczniowej na ul. Banacha
Rozbiórka podbudowy tłuczniowej na:
 ul. Piłsudskiego(jezdnia lewa), ul. 11 Listopada (jezdnia prawa):
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na odcinkach: w km 0+000÷0+180L - ścieżka rowerowa, w km 0+180÷0+220 - chodnik i ścieżka rowerowa, ul. Banacha wraz z rondem, w km 0+580÷0+660 - zatoka autobusowa;
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa gr.10cm na odcinku:
pod ścieżkę rowerową w km 0+000÷0+180SL; pod chodnik i ścieżkę rowerową w km 0+180÷0+220SL:
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa gr.15cm na ulicy Banacha wraz z rondem:
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa gr. 16cm pod zatokę autobusową        w km 0+560÷0+640;
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa gr. 21cm pod pierścieniem ronda ul. Banacha:


26.06.2015r.
 

Rozbiórka nawierzchni bitumicznej na:
 ul. Piłsudskiego(jezdnia lewa), ul. 11 Listopada (jezdnia prawa)
Rozbiórka podbudowy tłuczniowej na:
 ul. Piłsudskiego(jezdnia lewa), ul. 11 Listopada (jezdnia prawa):
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,ścieżki rowerowej,  chodnika i  zatok autobusowych;
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa gr.10cm
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa gr.15cm
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa gr. 16cm pod zatokę
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa gr. 21cm pod pierścieniem ronda Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych pod warstwę podbudowy, pod warstwę wiążącą
Skropienie warstw konstrukcyjnych pod warstwę wiążącą
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm
Wykonanie stabilizacji podłoża cementem Rm=2,5MPa o średniej grubości15cm
Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 gr. 24cm Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 gr. 24cm na  zatokach autobusowych:
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P gr.
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 na rondach
Wykonania z kostki kamiennej 16/20 na rondzie
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16W gr.8cm
Wykonanie  nawierzchni  z kostki betonowej gr. 6cm - chodniki
Ustawienie krawężników kamiennych trapezowych o wym. 15/21x30 na ławie betonowej na rondach
Ustawienie krawężników kamiennych 15x30 na ławie betonowej na rondach
Ustawienie krawężników betonowych przystankowych o wym. 43x33 na ławie betonowej na zatoce autobusowej
Wykonanie  krawężników przystankowych przejściowe na ławie betonowej skrajnej na zatoce autobusowej
Ułożenie obrzeży betonowych o wym. 8x25cm na podsypce cementowo - piaskowej ¼ na odcinku chodnika i ścieżki rowerowej


27.07.2015r.


10.2015r.