Realizacja zadania - etap III - Rok 2015

 

Inwestycja pn. "Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku" jest współfinansowana w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na podstawie umowy
nr POIS.08.02.00-00-082/14-00 z dnia 18.03.2014r. i Aneksu nr POIS.08.02.00-00-082/14-01 z dnia 10.04.2015r.

10.01.2015r.

III etap inwestycji pn. "Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku".

Trwają prace przy tworzeniu nasypów oraz murów oporowych wiaduktu nad torami PKP. Prowadzone są prace utrzymaniowe, zabezpieczające i porządkowe.


24.02.2015r.


Przy ul. Braci Staniuków trwają prace ziemne. Prowadzone są prace utrzymaniowe, zabezpieczające i porządkowe.


18.03.2015r.


Przy ul. Braci Staniuków trwają prace ziemne, wykonano stabilizację gruntu części ronda na ulicy Braci Staniuków. Pomiędzy ulicą Portową i torami PKP wykonywana jest stabilizacja gruntu.


 28.04.2015r.

Wykonanie nasypu na odcinkach: rondo SSSE, Stabilizacja podłoża cementem o średniej grubości 15 cm, Rm =1,5 MPa na odcinku: w km 1+220÷1+340 Stabilizacja podłoża cementem o średniej grubości 15 cm, Rm =2,5 MPa na odcinku: w km 1+220÷1+340- korekta Ustawienie krawężników kamiennych trapezowych, wym. 15/21x30 na ławie betonowej w km 0+300÷0+375 Ustawienie krawężników kamiennych 15x30 na ławie betonowej  na odcinkach: w km 0+300÷0+375,  w km 0+990÷1+130, w km 1+160÷1+310:   Ustawienie krawężników kamiennych 15x22 na ławie betonowej w km 0+300÷0+375 Wykonanie ściany oporowej M-3 z licem z siatki w km 1+150÷1+190,  Zasypka z kruszywa o uziarnieniu 80/250 (ściana oporowa M-3 z licem z siatki) w km 1+150÷1+190

Zasypka z kruszywa o uziarnieniu 0/63 (ściana oporowa M-3 z licem z siatki) w km 1+150÷1+190


29.05.2015r.

Zdjęcie warstwy humusu gr. 70 cm na rondzie SSSE
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej (13cm) na ul. Braci Staniuków
Rozbiórka podbudowy tłuczniowej (37cm) na ul. Braci Staniuków
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie w gruncie kat. III na odcinkach w km:
0+980÷1+110, 1+170÷1+340, na rondach w km: 0+300, 1+140, 1+380:
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm na odcinku w km 0+380÷0+740
Stabilizacja podłoża cementem o średniej grubości 15 cm, Rm =1,5 MPa na rondzie w km 1+380
Stabilizacja podłoża cementem o średniej grubości 15 cm, Rm =2,5 MPa na odcinkach: 0+340÷0+350, rondo w km 1+380:
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 16/20 (ściek) w km 0+287÷0+370, 0+990÷1+310:
Ustawienie krawężników kamiennych trapezowych, wym. 15/21x30na ławie betonowej na rondzie SSSE


24.06.2015r.

 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej (13cm)
Rozbiórka podbudowy tłuczniowej (37cm)
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie w gruncie kat. III
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm
Stabilizacja podłoża cementem o średniej grubości 15 cm, Rm =2,5 MPa
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 16/20 (ściek)
Ustawienie krawężników kamiennych trapezowych, wym. 15/21x30na ławie betonowej


 27.07.2015r.


10.2015 r.